Arbetsskaderapporten 2015

2015-06-03 07:00

AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro” är Sveriges största analys inom detta område. Statistiken visar att den långvariga sjukfrånvaron har ökat på senare år.

Arbetsskador
AFA Försäkrings arbetsskaderapport för 2015 omfattar 2013 års siffror då det sker en eftersläpning i anmälningarna av arbetskador. Rapporten visar att antalet anmälda och godkända arbetsskador totalt har ökat de senaste åren. Under 2013 godkändes nära 52 000 anmälda arbetsskador oavsett allvarlighetsgrad. Arbetsskadeförsäkringen TFA, TFA-KL och PSA omfattar alla som har kollektivavtal.

Statistiken visar tydligt att det är de äldsta och yngsta på arbetsmarknaden som löper störst risk att drabbas av ett allvarligt olycksfall. För män är det större risk att skadas allvarligt i åldrarna 16-25 år och 56-64 år jämfört med hur många som är sysselsatta i dessa åldersgrupper. För kvinnor är det en högre benägenhet att råka ut för ett allvarligt olycksfall i åldern 46-64 år jämfört med antalet sysselsatta i dessa åldrar.

En tredjedel av de allvarliga arbetsolycksfallen beror på fall. Olyckorna har skett i samband med förflyttningar både inomhus och utomhus, i en trappa eller i stege. Fall leder i 52 procent av fallen till medicinsk invaliditet. Skador med medicinsk invaliditet ökar, både som andel av de allvarliga olycksfallen och i absoluta tal.

Efter 2010 har det inträffat flera förändringar som delvis kan förklara ökningen de senaste åren:

• Digital anmälan som gör det enklare att anmäla vid skada.

• Arbetsmarknadens parter har genomfört villkorsförändringar.

• Arbetsmarknadens parter har höjt medvetenheten om försäkringarna på arbetsmarknaden genom ett antal kampanjer.

Långvarig sjukfrånvaro ( mer än 90 dagar )
Även antalet långa sjukfall fortsätter att öka. Inte mindre än 58 049 sjukfall godkändes under 2013.

De långvariga sjukfallen har inte bara blivit fler utan de har även blivit längre. Sedan 2009, året med lägsta sjukfallen under 2000-talet, har antalet dagar ökat med 58 dagar för kvinnor och med 30 dagar för män.

Visst har risktalen för att drabbas av allvarliga långa sjukfall ökat de senaste åren, men de är inte i närheten av det tidiga 2000-talets nivåer, då den genomsnittliga risken att drabbas av ett långvarigt sjuktal låg runt 40 per 1 000 sysselsatta. 2013 års rapport visar att risken var 21 per 1000 sysselsatta i de kollektiv som AFA Försäkring försäkrar, säger Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

Under 2013 utgjorde de psykiska diagnoserna 37 procent av kvinnornas diagnoser och 33 procent av männens diagnoser inom kommuner och landsting, som avser såväl arbetare som tjänstemän. Inom avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO, dit endast arbetare omfattas, utgjorde de psykiska diagnoserna 28 procent av kvinnornas diagnoser och 18 procent av männens.

Den vanligaste diagnosen är sjukdomar i muskler och skelett så kallade muskuloskeletala diagnoser. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet utgör en högre andel av sjukskrivningarna bland de äldre och de psykiska sjukdomarna bland de yngre.

AFA Försäkrings Skadedatabas
AFA Försäkrings arbetsskaderapport är Sveriges största analys av den senaste utvecklingen kring arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Rapporten bygger på ett mycket omfattande underlag. Mer än fyra miljoner människor omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna och alla skadeanmälningar lagras i AFA Försäkrings skadedatabas som i dag innehåller mer än 13 miljoner ärenden. Skadedatabasen är en unik kunskapskälla.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på www.afaforsakring.se

För ytterligare information:
Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 45 90, michel.normark@afaforsakring.se
Anna Weigelt, analytiker, 08-696 43 35,
anna.weigelt@afaforsakring.se


Caroline Rylander, presschef, 070-815 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se