Arbetsskaderapporten 2013: Minskningen av arbetsskador har avstannat

2013-05-16 07:00

Under 2000-talets första decennium minskade risken att drabbas av allvarliga arbetsolycksfall. Nu har minskningen avstannat. För 2010 och 2011 ökade såväl risken som antalet godkända arbetsskador. Det framgår av AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013”. Rapporten är Sveriges största undersökning om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. I arbetsskaderapporten 2013 redovisas risken för allvarlig arbetsskada och arbetssjukdom efter yrken, företagsstorlek samt län och regioner.  Intressanta regionala skillnader är exempelvis att risken i byggbranschen är högst i Uppsala och Gävleborgs län.

Rapporten bygger på ett mycket omfattande underlag. Mer än fyra miljoner människor omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna och alla skadeanmälningar lagras i AFA Försäkrings databas som i dag innehåller mer än 10 miljoner ärenden. Databasen är en unik kunskapskälla.

Risken att drabbas av ett allvarligt olycksfall - arbetsolycksfall som orsakat fler än 30 dagars sjukskrivning eller medicinsk invaliditet - är låg på den svenska arbetsmarknaden i jämförelse med flera andra jämförbara länder. Risken för allvarligt arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta var 2,3 2011, jämfört med 2,2 året dessförinnan. Risken har emellertid sjunkit för kvinnor (1,7 till 1,6) men ökat för män (2,8 till 2,9).

– Risken för att råka ut för ett allvarligt arbetsolycksfall är fortfarande väldigt ojämnt fördelad. Traditionella högriskyrken, till exempel inom industri och hantverk, har fortfarande flera gånger högre risk än genomsnittet, konstaterar Michel Normark, chef för Analys och försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

Viktiga förändringar
Den enskilt viktigaste förändringen i årets rapport är att den långsiktiga minskningen med sjunkande risk för att drabbas av allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro har avstannat. AFA Försäkrings analys visar också att antalet allvarliga arbetsolycksfall har ökat från 9 037 till 9 335 mellan 2010 och 2011. (Det totala antalet godkända arbetsskador har ökat mellan 2010 och 2011, från 31 422 till
39 482).

– Vi ser att minskningen av risk har avstannat. Det är dock för tidigt att säga om detta är en början på ett trendbrott eller inte, säger Michel Normark. En del av ökningen av antalet godkända arbetsskador skulle kunna förklaras av att anmälningsförfarandet har förenklats och att det har genomförts kampanjer för att öka kännedomen om hur man anmäler skador och sjukdomar till AFA Försäkring.
– Vi kan också se att antalet skador som förmodas ge upphov till medicinsk invaliditet fortsätter att öka något. 

Risker för allvarliga arbetsolycksfall
Årets rapport visar på skillnader mellan olika delar av landet och mellan företag av olika storlek. Generellt ökar risken per anställd med företagets storlek. För metallarbete är dock bilden den motsatta, där är det de mindre företagen som har flest arbetsolycksfall per anställd.

Den regionala granskningen visar att fördelningen av risker i arbetslivet i huvudsak stämmer överens med landets industri- och sysselsättningsstruktur. Men det finns tydliga avvikelser. Risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka är mer än dubbelt så hög i Södermanland som i Stockholm. Skaderiskerna i byggbranschen är högst i Uppsala och Gävleborgs län, och en slaktare i Östergötland löper dubbelt så stor risk att drabbas av en arbetsolycka som kollegan i Skåne.

Yrkesgrupper med relativt höga skaderisker har oftast höga risker i början och i slutet av yrkeslivet och lägre risker i medelåldern, det gäller till exempel byggnadsarbetare och metallarbetare. Skaderiskerna bland yrkesförare, försäljare i detaljhandeln och inom vård och omsorg tycks öka kontinuerligt med stigande ålder.

Arbetssjukdomar
I Arbetsskaderapporten konstateras också att statistiken inte ger en fullständig bild av antalet arbetssjukdomar. Det tar ofta lång tid för en arbetssjukdom att visa sig. Bevisreglerna för bedömning av arbetssjukdomar har varierat över tid och det påverkar utfallet.
Den vanligaste diagnosen som orsakat en arbetssjukdom bland män är hörselnedsättning. För kvinnor är det vanligast med sjukdomar i huden, Risken att drabbas av en arbetssjukdom är mycket låg, 0,2 per 1 000 sysselsatta män och mindre än 0,1 per 1 000 sysselsatta kvinnor.

- Majoriteten av de arbetssjukdomar som anmäls till både Försäkringskassan och AFA Försäkring godkänns inte enligt gällande bevis- och sambandsregler, säger Michel Normark. En konsekvens är att antalet belastningsskador som godkänns är mycket lågt.

Långvarig sjukfrånvaro

Den långvariga sjukfrånvaron ökade från 2010 till 2011 bland de som arbetar såväl i privat näringsliv (avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO) som i kommuner och landsting. Inom båda avtalsområdena är det kvinnor som står för den största andelen av ökningen. Sedan början av 2000-talet har den långvariga sjukfrånvaron minskat kraftigt. Orsaken är att inflödet har minskat men också att sjukfallens längd har blivit kortare. En viktig anledning är det striktare regelverk som infördes 2008 och fick antalet sjukfall att minska under åren därefter.

Antalet fall av långvarig sjukfrånvaro har bland annat ökat bland murare, förskollärare och inom tandvården, medan den har minskat påtagligt för bland annat lagerarbetare, väktare, tidningsbud och läkare.

De mest förekommande diagnoserna bland kollektivavtalsförsäkrade inom Svenskt Näringsliv/LO är sjukdomar i muskuloskeletala systemet. Inom kommuner och landsting är den vanligaste diagnosen psykiska sjukdomar.

Hela rapporten, tabeller, diagram och fördjupningsmaterial samt bilder finns på www.afaforsakring.se
Bild på Michel Normark finns på www.afaforsakring/press

För ytterligare information:
Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 45 90, 0708-92 85 86, michel.normark@afaforsakring.se
Per Anders Paulsson, statistiker, Analys och Försäkringsvillkor 08-696 47 75, peranders.paulsson@afaforsakring.se
Thomas Åkerström, statistiker, Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 45 75, thomas.akerstrom@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77. rolf.eriksson@afaforsakring.se

 
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.