Seminarium – Hur dömer kammarrätter i arbetsskademål?

2012-12-04 07:00

AFA Försäkring bjuder in till ett seminarium den 10 december om hur kammarrätter dömer i arbetsskademål. Vid seminariet presenterar docent Sara Stendahl och professor Kjell Torén från Göteborgs universitet delrapporten "När trakasserier och kränkande särbehandling blir en arbetsskada – en genomgång av praxis i kammarrätterna 2005-2009" som ingår i ett forskningsprojekt om mobbning och psykisk arbetsskada som AFA Försäkring finansierar.

Docent Sara Stendahl och professor Kjell Torén från Göteborgs universitet presenterar delrapporten "När trakasserier och kränkande särbehandling blir en arbetsskada – en genomgång av praxis i kammarrätterna 2005-2009" som ingår i ett forskningsprojekt om mobbning och psykisk arbetsskada som AFA Försäkring finansierar. Forskningsprojektet ska särskilt beakta problematiken vid sambandsbedömning av psykisk arbetsskada.

I arbetsskademål ställs domstolarna inför problemet att parterna hävdar att den medicinska expertisen gör olika bedömningar av det samband som skall prövas. Försäkringskassan hänvisar ofta till utlåtanden av den egna försäkringsmedicinska expertisen, och den försäkrade åberopar ofta å sin sida intyg av behandlande läkare. I denna typ av mål har domstolen ett betydande utredningsansvar, och det åligger domstolarna att se till att målet tillförs den kompletterande kunskap som behövs. Därför har förvaltningsdomstolarna möjlighet att begära in ut­låtanden från medicinskt sakkunniga.

Den övergripande målsättningen med studien är att undersöka i vilken utsträckning kravet på rättvis rättegång säkerställs i mål om arbetsskada med särskilt beaktande av domstolarnas utredningsansvar och parternas rätt till likställdhet i processen.

Medverkande:
Sara Stendahl, docent i offentlig rätt, Juridiska Institutionen, Göteborgs universitet och Kjell Torén, professor i Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet.

  

Tid: Måndagen den 10 december kl. 09.00-10.30
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.30


Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Media välkomnas att närvara!
Anmälan
senast 7 december till Rolf Eriksson, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Mer information:
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, rolf.eriksson@afaforsakring.se

  

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.