3 miljoner till forskning om kolpartiklar ökar cancerrisk för sotare

2012-11-01 09:00

Sotare utsätts för cancerogena kolpartiklar i sitt arbete, huvudsakligen via andningsvägarna och huden. Karin Broberg Palmgren, Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, ska undersöka 110 sotares hälsa och hur utsatta de är för kolpartiklarna och jämföra med 100 lagerarbetare. AFA Försäkring anslår 3 057 000 kronor till detta projekt.

Målet är att få reda på om kolpartiklarna kan orsaka att sotare drabbas av cancerogena DNA-förändringar.   Resultaten kommer att ingå i en ”verktygslåda för företagshälsovården”, som forskare utvecklar vid Arbets- och miljömedicin. AFA Försäkring stödjer studien med 3 057 000 kronor.

Detta är ett av 8 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 16,3 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Karin Broberg Palmgren finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Karin Broberg Palmgren, docent, Labmedicin Skåne – Arbets och miljömedicin, Lund. 046 17 38 19, 073 782 37 50, karin.broberg_palmgren@med.lu.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning


 
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.