Låna en expert

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador eller kollektivavtalade försäkringar i Almedalen 2018? Låna en av våra experter.

Vi lever i en tid där tyckande alltför ofta ersätter forskning och fakta. Med en av våra experter i din panel eller i ditt seminarieprogram kan du vara säker på att diskussionen kan utgå från fakta. Idag omfattas 4,5 miljoner människor av våra kollektivavtalade försäkringar och genom åren har vi hanterat mer än 13 miljoner försäkringsärenden och vi beviljar 150 miljoner i forskningsanslag per år.

AFA Försäkring har tillgång till unika data om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Dessa ligger till grund för samhällsviktig forskning runt arbetsmiljö och arbetshälsa. AFA Försäkring är en av de största FoU finansiärerna inom arbetsmiljö i Sverige.

Våra experter är politiskt oberoende och sakkunniga inom kollektivavtalade försäkringar, arbetsmiljö, arbetsskador, långvarig sjukfrånvaro samt hälsa och ohälsa i arbetslivet. Här är några experter som du kan ha nytta av i samtal om:

Kollektivavtalad försäkring och den svenska modellen


AFA Försäkring kan ge perspektiv och fakta om förändringar på arbetsmarknaden som påverkar försäkringarna och strukturerna runt om, vikten av kollektivavtalade försäkringar som en pusselbit i välfärden, trygghetsmodellen och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Digitalisering, förändringsprocesser och verksamhetsutveckling av försäkringsbranschen, är andra frågor som vi kan lyfta. 

Experter: 
Michel Normark, Chef Partsrelationer och Försäkringsvillkor
Elisabeth Wisén, Enhetschef Försäkring

Arbetsmiljö


AFA Försäkring kan ge perspektiv och fakta runt trender och tendenser inom arbetsmiljöfrågor, förändringar i fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer samt hur dessa påverkar ohälsan i arbetslivet. Vi pratar gärna om vikten av förebyggande insatser t.ex. stöd till forskning och utveckling samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Experter: 
Anna Weigelt, Chef Analysavdelningen
Susanna Stymne Airey, Enhetschef Förebygga
Lars-Gunnar Lindberg, Chef IA-avdelningen

Hälsa och ohälsa i arbetslivet


AFA Försäkring kan ge perspektiv, siffror och statistik från vår unika skadedatabas som baseras på 13 miljoner försäkringsärenden sedan starten 1963. Vi har information om vilka yrken, kön och vilka situationer som innebär störst risk att drabbas av arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar på svenska arbetsplatser. Vi har unik kunskap om orsaker och konsekvenser av ohälsa i arbetslivet.

Experter: 
Anna Weigelt, Chef Analysavdelningen
Susanna Stymne Airey, Enhetschef Förebygga
Michel Normark, Chef Partsrelationer och Försäkringsvillkor

Digitaliserat och integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete


IA (Informationssystem om Arbetsmiljö) är ett världsunikt system som möjliggör en helt digital hantering av systematiskt arbetsmiljöarbete. IA-systemet är ett gott exempel på hur företag och organisationer kan samverka inom en bransch för att tillsammans förbättra arbetsmiljön och minska arbetsrelaterade skador. 

Expert:
Lars-Gunnar Lindberg, Chef IA-avdelningen

Kort om AFA Försäkring

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar vi mer än 4,5 miljoner anställda inom såväl den privata sektorn som kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag. Från försäkringsfallen tar vi fram statistik som vi sammanställer och analyserar. Inom de områden i arbetslivet där vi ser problem med skador kan vi utlysa och finansiera forskningsprojekt. Resultaten av forskningen omsätts i praktisk handling genom förebyggande arbetsmiljösatsningar. 

Kontakt

Kontaktperson: Camilla Hagblom

Telefon: 08-696 48 42

E-post: afaseminarier@afaforsakring.se

Våra talespersoner kommer att finnas på plats större delen av Almedalsveckan och tar inget arvode för att medverka seminarieprogram.