Gilla Jobbet – en heldag om arbetsmiljö – del 2

Arbetsplatsdialogen – ett stöd till chefer för att hantera fysisk och psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Therese Eriksson, medicine doktor vid Umeå universitet, presenterade ett stöd för chefer i arbetet med att förebygga sjukskrivningar och utforma rehabiliteringsplaner.

– Med Arbetsplatsdialogen kan chef och medarbetare tillsammans komma fram till hur man kan skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö. Verktyget gör det möjligt för chefen att fånga upp tidiga signaler på psykisk ohälsa hos medarbetare. Det kan till exempel vara att personen har svårt att sova, har huvudvärk, ont i magen eller hjärtklappning, sa hon. Therese_Eskilsson_150x150.jpg   

– Dialogsamtalet kan ringa in vad ohälsan beror på. Verktyget innehåller en frågeguide som chefen kan använda sig av och som berör områden som arbetsuppgifter, arbetsmiljö och stöd från kollegor och chefer. Den innehåller även frågor om balansen mellan arbete och fritid och om livet utanför arbetet. Frågeguiden fungerar också som ett stöd för chefen i att se vilka arbetsanpassningar som behöver göras för att förebygga en sjukskrivning eller för att en medarbetare ska kunna återgå till arbetet.

Sund arbetstidsförläggning för god återhämtning

Göran Kecklund, professor i psykobiologisk sömnforskning vid Stockholm universitet, höll ett föredrag om hälsorisker vid skiftarbete och hur man minimerar dessa risker.

Goran_Kecklund_150x150.jpg– Rent allmänt är det nattarbete som ställer till problem med hälsan. Skiftarbetare har en ökad risk att drabbas av hjärtsjukdom, typ 2-diabetes, vissa typer av cancer och besvär vid graviditet. Risken är också lite högre att råka ut för arbetsskador och olyckor i samband med nattarbete, särskilt om man kör bil hem efter arbetspasset, sa han.

– Ska man kunna må bra när man arbetar skift måste man få tillräcklig återhämtning. Det handlar om att varva ner och få tillräckligt med sömn. Att vara delaktig i föreningsliv eller att umgås med släkt och vänner ger också bra återhämtning. När man skapar ett arbetsschema gäller det att hitta en bra balans mellan de biologiska och de sociala behoven. Arbetsgivaren kan förebygga hälsoproblem genom att erbjuda bra arbetsmiljö, scheman och företagshälsovård.

Vikten av bra introduktion för nyanställda

Petter Gustavsson och Elin Frögéli, professor respektive doktor i psykologi vid Karolinska Institutet, berättade om hur man introducerar nyanställda på ett bra sätt.

– Man brukar säga att det tar 90 dagar att introducera en ny person på jobbet. Det går att avläsa hur lyckad introduktionen har varit genom att se om personen blir handlingskraftig och socialt inkluderad och inte blir stressad, sa Petter Gustavsson.

– Den viktigaste typen av introduktionsinsats är rollrelaterade insatser. Det kan exempelvis innebära att den nyanställde får tydlig återkoppling från en mer senior kollega, får chans att reflektera över yrkesrollen och får möjlighet att tala om detta att vara ny. Det kan vara uppgiftsrelaterade insatser, som att planera, prioritera eller få extra tid att utföra en uppgift. En annan effekt typ av insats är relationsskapande insatser. Det kan handla om att man ordnar fika, lunch, after work eller lära känna medarbetare-insatser. Elin_Frogeli_Petter_Gustavsson_150x150.jpg

För att introduktionen ska bli bra behöver man på arbetsplatsen stötta nyanställda så att de får en egen positiv lärandespiral.

– Är man proaktiv som nyanställd ger det en klarare bild av yrkesrollen och genererar både egen handlingskraft och socialt stöd. Det leder i sin tur till färre utmanande situationer och färre oroliga tankar. I slutändan gör det att den nyanställdes osäkerhet, stress och rädsla minskar, sa Elin Frögéli.

– Handledarna utgör en viktig stöttepelare för de som är nya. Det är kanske inte alltid en uttalad roll, men ofta finns en person på arbetsplatsen som får eller tar rollen som handledare när en ny person börjar. Det hjälper också om det finns förståelse i arbetsgruppen för utmaningen i att vara ny. Likaså om man har en engagerad chef och rutiner för att skapa förutsättningar för socialisering.


Text och foto: Linda Harling och Adam Fredholm

Läs del 1 av referatet

Här hittar du Gilla Jobbet – en heldag om arbetsmiljö – del 1.

Se filmade seminarier

Du hittar filmupptagningar av dagens seminarier på Gilla Jobbets Youtube-kanal.

 

Vi som står bakom Gilla Jobbet:          

Logotyper från organisationerna som står bakom Gilla Jobbet.

            

Fakta om Gilla Jobbet

Vartannat år genomförs Gilla Jobbet i form av ett större event i Stockholm och vartannat år hålls mindre event på olika orter i landet.

Syftet är att bidra till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

Om du har några frågor om Gilla Jobbet, hör av dig till info@gillajobbet.se

Mer information finns på Gilla Jobbets webbplats.

Gilla Jobbet har också en sida på Facebook

Se en film om Gilla Jobbet

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

Se en film om Gilla Jobbet och dess historia.