Utveckling och uppdatering av arbetsmiljöchecklistor för olika branscher

Sammanfattning

Checklistor fyller en viktig funktion i arbetsmiljöarbetet för att förebygga ohälsa och olycksfall och skapar en bra arbetsmiljö. Projektet utvecklar fem nya arbetsmiljöchecklistor samt revidera sju äldre listor och ett häfte med kommentarer till allmänna checklistor.
 

Projektledare Eliana Alvarez de Davila
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Utbildning, Information
Tidsperiod 2006-05-15 - 2009-09-30
Beviljat totalbelopp 1 000 000 kr
Diarienummer 060092

Syfte

Projektet vill utveckla och uppdatera arbetsmiljöchecklistor för olika branscher. Branscher med omfattande arbetsmiljöproblem och de som är mest olycksdrabbade prioriteras.

Genomförande

Checklistor för nya branscher och uppdatering av befintliga listor sker i samarbete med Prevent. Projektet prioriterar branscher med riskfylld verksamhet och allvarliga arbetsmiljöproblem samt de som är mest olycksdrabbade. Projektet bildar en referensgrupp som granskar innehållet i checklistorna och hjälper till att testa dem ute på företag.

Resultat

Checklistorna kan leda till nya goda exempel på arbetsmiljöåtgärder. De kan också leda till att nya arbetsmiljöproblem upptäcks och antalet olycksfall i arbetslivet sänks. Prevent trycker och marknadsför checklistorna.