Rengöring och underhåll av silor

Sammanfattning

Det finns ett stort behov av bättre arbetsmiljö vid rengöring och underhåll av silor. Arbetsmiljön är mycket tuff,  endast ett fåtal personer klarar arbetet psykiskt. Projektet har kartlagt problemen och kommit med förslag på åtgärder.
 

Projektledare Mikael Hellsten
Organisation Mikael Hellsten AB, MHAB
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2006-04-01 - 2007-06-30
Beviljat totalbelopp 672 000 kr
Diarienummer 060089

Syfte

Att hitta nya lösningar i form av metoder och utrustning för att förbättra arbetsmiljön och höja säkerheten.

Genomförande

Kartlägga problemens omfattning och karaktär i olika miljöer. Formulera problemen och ta fram en plan för utvecklingsinsatser, test och implementering. Projektet ska också genomföra en utvecklingsprocess med berörda parter.

Resultat 

Redogörelse för uppskattade vinster för arbetsmiljö, produktivitet och hygien. Resultaten sprids via informationsblad och muntlig information till berörda parter.