Hälsoprojektet 3 G, Goda Grafiska Göteborgsföretag

Sammanfattning

Projektet har tagit fram nya metoder för att minska arbetsskador och sjukskrivningar inom grafisk industri. Det är speciella metoder som anpassats till de förhållanden som råder inom branschen och de handlar bland annat om att analysera riskerna med de maskiner som används, använda AFA Försäkrings så kallade branschindex och genomföra skiftarbetarutbildningar.

Projektledare Eva Gustafsson
Organisation Grafiska Miljörådet, GMR
Ämnesområde Branschprojekt
Tidsperiod 2006-06-01 - 2010-06-30
Beviljat totalbelopp 4 100 000 kr
Diarienummer 060047

Syfte

Projektets mål var att ta fram metoder för att långsiktigt minska arbetskador och sjukskrivningar inom den grafiska industrin. Projektet skulle testa olika metoder på ett antal företag i västra Sverige med målet att sjukskrivningarna och arbetsskadorna skulle minska med 25 procent. De erfarenheter och goda exempel som uppnåddes skulle sedan spridas över Sverige.

Genomförande

I ett första steg gjordes en kartläggning hos grafiska företag i västra Sverige som syftade till att ta reda på vilket stöd de behövde för att uppnå färre maskinskador och minskad ohälsa. 33 företag deltog i projektet. Projektet startade upp ett antal utbildningar, främst grundutbildningar, i bättre arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete. Projektet stöttade också företagen i deras arbetsmiljöarbete med checklistor, informationsmaterial och expertstöd.

Resultat

De deltagande företagen har fått ökad insikt om sitt ansvar för arbetsmiljö- och hälsofrågor. De har fått råd och tips om hur de ska arbeta med sådana problem. Sjukfrånvaron på företagen har sjunkit. Projektet har byggt upp en hemsida, producerat informationsmaterial samt skrivit en rapport.