Våld och hot om våld som ett arbetsmiljöproblem. En longitudinell studie av 9000 kommun- och landstingsanställda

Sammanfattning

Våld och hot om våld på arbetsplatsen är ett ökande arbetsmiljöproblem. Kunskaperna om konsekvenserna för de drabbade är bristfälliga. Projektet har velat öka kunskapen om detta arbetsmiljöproblem och identifiera riskfaktorerna.

Projektledare Marjan Vaez
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2006-01-01 - 2009-06-30
Beviljat totalbelopp 1 589 963 kr
Diarienummer 060011

Syfte

Projektet ville öka kunskapen om våld och hot om våld bland kommun och landstingsanställda. De ville identifiera individ- och arbetsrelaterade faktorer som innebar ökad risk.

Genomförande

Studien utgick från tidigare insamlade data från HAKulprojektet. Studiepopulationen bestod av 9 000 kommun- och landstingsanställda. Tre enkätundersökningar med frågor om hälsa, arbetsförhållanden, familjesituation och livsstilsfaktorer genomfördes. Från respektive arbetsgivare inhämtades data för sjukfrånvaro och annan frånvaro.

Resultat

Studien kan ligga till grund för utveckling och förbättring av riktade insatser och stödåtgärder mot hot och våld och därmed motverka olika arbetsfrånvaro och uppnå en bättre arbetsmiljö.