Strategier för hälsa och kvalitet i välfärdstjänstarbete

Sammanfattning

Det finns en stor variation i sjukfrånvaro mellan verksamheter inom offentlig sektor samt en decentralisering och en förskjutning mot individuellt ansvarstagande i arbetet. Projektet har undersökt samspelet mellan de förändrade arbetsvillkoren i välfärdstjänstarbetet och de anställdas möjligheter att hantera dessa villkor.
 

Projektledare Wanja Astvik
Organisation Mälardalens högskola
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2007-05-01 - 2010-12-31
Beviljat totalbelopp 3 504 423 kr
Diarienummer 060004

Syfte

Projektet har undersökt hur de förändrade arbetsvillkoren mot större personligt ansvar och mer decentralisering påverkar de anställda och hur medarbetarna kan hantera de nya villkoren.

Genomförande

Projektet undersökte samspelet mellan de förändrade arbetsvillkoren och de anställdas möjlighet att hantera dessa villkor. Två kommuner med låg respektive hög sjukfrånvaro studerades.

Resultat

Projektet undersökta vilka strategier som används för att hantera ökade krav i välfärdstjänstarbete. En strategi var att arbeta mer intensivt, hoppa över raster och ta med sig arbete hem. En annan var att söka stöd hos chefer och kollegor. En tredje strategi var att försöka klara sig på egen hand utan att sänka kvaliteten i arbetet eller arbeta intensivare. Den första strategin visade sig vara riskabel, med tydliga kopplingar till sämre hälsa och arbetskvalitet. Studien visar också på vikten av mer stöd när kraven i arbetet ökar.