Arbetsställningars betydelse för besvärsuppkomst i nacke-skuldra - exponerings-responssamband och referensvärden från tekniska mätningar

Sammanfattning

Belastningsskador är ett stort hälsoproblem. Ständigt upprepade rörelser med lyfta armar ökar risken för besvär i nacke och skuldror. Forskargruppen har tidigare- med stöd från AFA Försäkring- tagit fram en ny och billig metod för mätning av armpositioner och armrörelser som kan användas för riskbedömning av olika slags arbeten. Med hjälp av den metoden har de undersökt sambandet mellan belastande armrörelser och besvär.

 

Projektledare Mikael Forsman
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2016-01-01 - 2017-12-31
Beviljat totalbelopp 1 328 000 kr
Diarienummer 150035

Syfte

Riskbedömningar av belastning blir mer tillförlitliga när observationer kompletteras med så kallade accelerometrar, apparater som mäter och samlar in data om armpositioner och armrörelser för hela arbetsdagen. Syftet med mätningarna i projektet var att öka kunskapen om sambandet mellan belastande armrörelser och -positioner samt besvär från nacke och axlar. Forskarna skulle försöka ta reda på vilka nivåer av belastande rörelser som är skadliga, ta fram jämförelsevärden och se hur utsatta olika yrken och yrkesroller är för sådan belastning. 

Genomförande

Projektet bestod av två delstudier: en med 196 anställda i 13 yrken och en med 654 anställda i tre yrken. Information om besvär från nacke, axlar med mera samlades in med hjälp av enkäter i samband med mätningarna samt ett år efter dem. Dessutom samlade forskarna in mer regelbunden och kortfattat information om smärtor via sms. Den första enkäten innehöll också frågor om tunga lyft med mera.

Resultat

Trots att flera yrkesgrupper jobbade mycket med höjda armar så var det ingen grupp som hade mer lyfta armar i arbetet än under fritiden. En stor del av arbete med höjd arm skedde när försökspersonerna satt ned. Det fanns inget uppenbart samband mellan arbete med höjd arm och besvär från nacke och skuldror. Resultaten kan användas som så kallade referensdata för framtida mätningar och riskbedömningar. Projektet ger referensmaterial i form av nivåer av belastning för olika yrken. Det ger mer kunskap om sambandet mellan belastning och besvär, till exempel hur mycket av en viss belastning som är skadligt. Projektresultaten sprids via rapporter, seminarier, branschmöten, myndigheter, vetenskapliga tidskrifter med mera.