Psykosociala arbetsmiljöfaktorer och depressiva symtom över arbetslivet – trajectories, samband och livsstadier

Sammanfattning

Depression och annan psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem. Men det saknas kunskap om vilken roll den psykosociala arbetsmiljön spelar, särskilt över lång tid. Projektet har undersökt detta med målet att bättre kunna motverka psykisk ohälsa som beror på arbetsmiljön. Studien visar bland annat ett samband mellan depression och arbetsstress i form av högra krav och låg kontroll.

Projektledare Linda Magnusson Hanson
Organisation Stockholms universitet
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2015-01-01 - 2017-07-31
Beviljat totalbelopp 2 786 000 kr
Diarienummer 140323

Syfte

Projektet skulle ta fram kunskap om långvarig stress i arbetslivet och dess roll för senare psykisk ohälsa. Målet var kunskap som kan användas för att förebygga bland annat depressioner på grund av arbetsmiljön.

Genomförande

Projektet bygger på data från SLOSH, Swedish Occupational Survey of Health. Det är en regelbundet återkommande undersökning som gjorts över lång tid och med många deltagare. Den mäter bland annat arbetsmiljöfaktorer och hälsa. Fler än 6.000 peesoner har studerats i upp till tio års tid, med upprepade mätningar med två års mellanrum. Alla data från SLOSH har bland annat analyserats med statistiska metoder. Forskarna undersökte också om ålder spelar roll för sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och psykisk ohälsa. Projektet bestod av totalt sex olika delstudier där forskarna även tittade på sambandet mellan arbetsmiljö och ryggsmärta samt huvudvärk.

Resultat

Höga krav och låg kontroll på arbetet var förenade med högre risk för att senare drabbas av depression. Hög arbetsbörda hade däremot inget samband med depression över tid. Dålig psykosocial arbetsmiljö hängde samman med en sämre prognos för dem som drabbats av psykisk ohälsa. Så kallat spänt arbete visade sig höja risken för ryggsmärta. Resultaten sprids via vetenskapliga konferenser, tidskrifter och Stressforskningsinstitutets hemsida.