Pedagogik, arbetsmiljö och hälsa i förskolan

Sammanfattning

Höga ljudnivåer och stress gör förskolan till en krävande ljudmiljö. Samtidigt finns flera pedagogiska inriktningar som montessori, waldorf med flera. Det saknas kunskap om hur olika slags pedagogik påverkar buller och arbetsrelaterad hälsa. Studien har undersökt vilken roll pedagogiken spelar för personalens hälsa.

Projektledare Fredrik Sjödin
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2015-09-01 - 2017-12-31
Beviljat totalbelopp 1 995 000 kr
Diarienummer 140294

Syfte

Studien skulle undersöka skillnader i buller och stress mellan förskolor med olika slags pedagogik, såväl kommunala som privata.

Genomförande

Kommunala och privata förskolor på sex orter ingick i studien. Totalt deltog 18 förskolor, 36 förskoleavdelningar och 106 pedagoger. Ljudnivåmätare monterades i taket på samtliga avdelningar Dessutom bar personalen bullermätare och forskare på plats använde observationsprotokoll. Hörselproblem och tinnitus hos personalen utvärderades med självskattningar. Arbetsbelastning mättes enligt den så kallade krav-kontroll-stödmodellen. Dessutom mättes trötthet i arbetet, stress, utmattning med mera med hjälp av standardiserade frågeformulär. Sömnkvalitet mättes med sömndagböcker och sömnformulär. En särskild referensgrupp skapades också för projektet.

Resultat

Det fanns inga tydliga skillnader mellan förskolorna när det gällde bullernivåer, tinnitus och andra hörselproblem, trötthet samt återhämtning. Det fanns däremot skillnader mellan hur hörselnivåerna upplevdes samt när det fäller symptom på utbrändhet. Förskolor utan särskild pedagogisk inriktning hade minst utbrända pedagoger, waldorfförskolor flest. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter, konferenser, tidningar, inslag i radio och TV samt rapporter och en webbplats.