Fungerande arbetsmiljöarbete för anställda i bemanningsföretag. Utveckling av underlag för en webbplats

Sammanfattning

Anställda på bemanningsföretag har en komplicerad arbetsmiljösituation. De arbetar ute hos sina arbetsgivares kunder, i deras lokaler och under deras chefer, men det är bemanningsföretaget som har det egentliga arbetsmiljöansvaret. Projektgruppen har tidigare – med stöd från AFA Försäkring – tagit fram underlag för hur bemanningsföretag och företag som hyr in personal kan samverka kring arbetsmiljö. Projektet har nu vidareutvecklat det underlaget. Framför allt så att de som styr och säkerställer inhyrd personals arbetsmiljö, exempelvis skyddsombud och chefer, får större nytta av det.

Projektledare Ann-Beth Antonsson Lundberg
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2015-01-01 - 2015-12-31
Beviljat totalbelopp 400 000 kr
Diarienummer 140273

Syfte

Projektet skulle förfina och utveckla underlaget (checklistor, råd, rutiner) så att det blir användbart för dem som har ansvar för bemanningspersonals arbetsmiljö. Målet var att underlaget ska finnas tillgängligt på exempelvis en webbplats.

Genomförande

Det tidigare underlaget kompletterades med utvecklade råd kring bland annat avtal med och upphandling av bemanningsföretag, hur skyddsombud kan arbeta under de förhållanden som råder när extern arbetskraft hyrs in och så vidare. Projektet undersökte också vidare hur en god arbetsmiljö kan stärka affärsnyttan för både bemanningsföretag och de som hyr in personal. Det nya underlaget fokuserade på goda exempel.

Projektet inleddes med en workshop med deltagare från bemanningsföretag, inhyrande företag, den referensgrupp som knutits till projektet, Arbetsmiljöverket, Prevent med flera. Dessutom genomförde projektgruppen intervjuer och fokusgruppsamtal med berörda aktörer. Slutligen genomfördes en avslutande workshop där det nya underlaget stämdes av och förfinades ytterligare.

Resultat

Projektet har lett till ett underlag som är användbart för dem som säkerställer och styr bemanningspersonals arbetsmiljö, det vill säga främst skyddsombud och chefer. Det ger möjlighet till ett effektivare förebyggande arbete där arbetsmiljöfrågor tas med redan i upphandlingar och avtal samt att problem och brister upptäcks tidigare och att arbetsskador och tillbud följs upp bättre. Resultaten sprids via en särskild webbplats, fackförbund, branschorganisationer, Arbetsmiljöverket med flera.