En interventionsstrategi för att minska fallolyckorna i vården. Etapp 1

Sammanfattning

Fallolyckor är ett stort arbetsmiljöproblem inom vården och en vanlig orsak till sjukskrivningar. Forskningen har hittills varit inriktad på hur till exempel skomaterial kan förebygga halkolyckor. Det behövs mer kunskap om andra faktorers roll i fallolyckorna och om hur de kan förebyggas. Projektet studerade fallolyckor i vården och tog fram åtgärder för att förebygga dem. Syftet var att bidra till en säkrare arbetsmiljö för vårdpersonal. 

Projektledare Ann-Beth Antonsson Lundberg
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Olycksfall
Tidsperiod 2015-01-01 - 2018-12-31
Beviljat totalbelopp 2 574 000 kr
Diarienummer 140265

Syfte

Projektet skulle undersöka fallolyckor inom vården för att få mer kunskap om vad som orsakar olyckorna och ta fram en strategi för att förhindra dem. Projektets övergripande syfte var att förebygga fallolyckor inom vården.

Genomförande

Projektet analyserade statistik med fokus på de vanligaste orsakerna till fallolyckor och jämförde informationen med en liknande studie från USA. Arbetsskadade inom vården som råkat ut för fallolyckor intervjuades av forskarna. Dessutom besökte forskargruppen arbetsplatser som arbetar förebyggande mot sådana olyckor. Resultaten från intervjuerna, statistikundersökningen och arbetsplatsbesöken låg till grund för en workshop där representanter från olika arbetsplatser medverkade och diskuterade åtgärdsförslagen. Forskargruppen ska gå vidare och testa de föreslagna åtgärderna på arbetsplatser i ytterligare ett projekt.

Resultat

Fallolyckor tas inte på allvar inom vården, trots att de utgör en stor del av arbetsskadorna. En strategi för att minska sådana olyckor bör fokusera på de viktigaste åtgärderna. De bör vara praktiska och enkla, som exempelvis checklista för underhåll, rutiner för upptorkning av våta golv och halkskydd. Projektet ger kunskap om hur fallolyckor kan förhindras inom vården. Det har också lett till förslag om hur arbetsplatser kan minska sina fallolyckor. Resultatet sprids genom tidskrifter, webbplatser, seminarier och konferenser.