Arbetsmiljö, fysisk aktivitet, hälsa och produktivitet i aktivitetsbaserad kontorsmiljö - en kontrollerad studie i Örnsköldsviks kommun

Sammanfattning

Det blir allt vanligare att arbeta i öppna kontorslandskap, men vi vet inte mycket om hur det påverkar hälsan och produktiviteten. Projektet har undersökt hur tjänstemän mår och upplever sin arbetsmiljö i sådana kontor. Forskarna har också tagit fram råd om vad som är viktigt att tänka på när man övergår till sådana kontorslösningar.

Projektledare Lisbeth Slunga Järvholm
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2015-01-01 - 2017-12-31
Beviljat totalbelopp 3 500 000 kr
Diarienummer 140308

Syfte

Studien skulle undersöka hur övergången till så kallade aktivitetsbaserade kontor påverkar anställdas nöjdhet, produktivitet, hälsa och fysiska aktivitet. Projektet skulle också ta fram vad som är viktigt att tänka på när man övergår till den kontorstypen.

Genomförande

Studien gjordes i Härnösands kommun som flyttat drygt 400 tjänstemän till nya lokaler, hälften till aktivitetsbaserade kontor och hälften till så kallade cellkontor. Hur de anställda mådde och upplevde arbetsmiljön utvärderades med enkäter, mätning av rörelseaktivitet, fokusgruppsintervjuer och observationer. 

Resultat

Den fysiska arbetsmiljön på de aktivitetsbaserade kontoren upplevdes som behaglig och fin. De som flyttade till cellkontor var mindre nöjda med den. Generellt var chefer och de som behövde arbeta i grupo mer nöjda än assistenter och handläggare, som var mer störda av ljud och andra intryck. De senare skattade också sin produktivitet som lägre. Forskarna såg inga skillnader när det gäller hälsa mellan kontorstyperna. Den fysiska aktiviteten ökade mer i de aktivitetsbaserade kontoren. När man flyttar till sådana kontor är det viktigt att tänka på samverkan, delaktighet gemensamma regler och rutiner för arbetsmiljöarbete. Detvär också viktigt att tänka på att det inte blir för trångt på kontoret. Resultaten sprids via massmedia, konferenser, utbildning och vetenskaplig publicering.