Internetbaserad behandling med Acceptance and Commitment Therapy (iACT) av patienter med långvarig svårbehandlad smärta

Sammanfattning

Acceptance and Commitment Therapy, ACT, är bevisat effektivt mot långvarig smärta och är en vidareutveckling av KBT. Projektet prövar behandling av smärta med ACT via internet. Målet är att fler ska kunna få ta del av den effektiva behandlingen.

Projektledare Rikard Wicksell
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Kronisk smärta
Tidsperiod 2015-09-01 - 2019-07-30
Beviljat totalbelopp 3 579 000 kr
Diarienummer 140350

Syfte

Projektets mål är att öka tillgängligheten till ACT som smärtbehandling genom att utveckla och utvärdera en metod att ge ACT via internet. Dessutom ska projektet ta reda på vilken roll så kallade cytokiner i kroppen och hjärnaktivitet spelar för smärtan och behandlingens effekt.

Genomförande

Projektet har tre delar. En mindre så kallad pilotstudie undersöker om ACT-behandling kan ges via internet. Smärtpatienter får ACT via internet under tre månader. De svarar på enkäter före, under och efter behandling. I en andra del jämförs ACT-behandling via internet med vanlig behandling med ACT ansikte mot ansikte samt med smärtpatienter som står på väntelista för behandling. Här följs deltagarna upp under längre tid. En tredje del jämför internet-ACT med vanlig ACT och väntelista när det gäller cytokiner (som hänger samman med inflammation i kroppen) och hjärnaktivitet.

Resultat

Projektet kan bidra till att ACT via internet – som är mycket kostnadseffektivt – blir en evidensbaserad behandling som kan erbjudas på bred front. Det skulle bland annat ge smärtpatienter möjlighet till behandling oavsett var i landet de bor. Dessutom ger projektet kunskap om relationen mellan psykologiska och biologiska faktorer när det gäller kronisk smärta och ger ökade möjligheter att dela in smärtpatienter i olika grupper, vilket ger bättre och mer anpassad behandling. Resultaten sprids via vetenskaplig publicering, massmedia samt till kliniker genom undervisning och ACT över nätet.