Ökad effektivitet av arbetsmiljöförbättrande åtgärder

Sammanfattning

Arbetsmiljösatsningar har ofta en positiv inverkan, men får inte alltid full effekt. Teknik används på fel sätt och otillräcklig kunskap gör att investeringar i arbetsmiljö inte alltid är effektiva. Det behövs mer kunskap om varför önskade resultat inte uppnås. Projektet har gjort intervjuer på arbetsplatser och följt upp effekterna av olika investeringar. Kunskaperna bidrar till att arbetsplatser får ut mer av sina arbetsmiljösatsningar och därmed en bättre arbetsmiljö.

Projektledare Ing-Marie Andersson
Organisation Högskolan Dalarna
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2015-01-01 - 2017-12-31
Beviljat totalbelopp 2 940 000 kr
Diarienummer 140231

Syfte

Projektet skulle studera hur förbättrande arbetsplatslösningar införs på företag. Syftet var att bidra till ökad effektivitet av investeringarna och att arbetsplatserna skulle få ut bästa möjliga effekt av sina satsningar. Ytterligare ett syfte var att ta fram kursmaterial för arbetsmiljösatsningar.

Genomförande

Projektet genomförde fallstudier på åtta företag inom industri, kommunal sektor, utbildning och transport. Forskarna intervjuade personer som deltagit i beslutsprocessen bakom satsningarna och analyserade svaren. De jämförde de förväntade effekterna med de faktiska följderna med hjälp av videofilmning och mätningar. Den så kallade PIMEX-metoden är en metod som utvecklats av forskare bakom projektet som kan synliggöra annars osynliga arbetsmiljöfaktorer med hjälp av en kombination av videofilmning och mätdata. Forskarna undersökte också den interna kommunikationen på arbetsplatsen samt personalens inställning till satsningarna. 

Resultat

De satsningar som lyckades väl var väl förankrade hos och involverade de anställda. De hade en riskanalys till grund och tydliga rutiner för exempelvis målformulering. Projektet har resulterat i kursmaterial som kan användas i relevanta utbildningar. De deltagande arbetsplatserna har fått återkoppling från forskarna och fått ta del av filmer och data som tagits fram under projektet. Resultaten sprids också via vetenskapliga konferenser och media.