Luftburen smitta i vårdarbetsmiljöer

Sammanfattning

Vårdpersonal är särskilt utsatta för risken att smittas av sjukdomar på arbetsplatsen. Det är ett arbetsmiljöproblem som påverkar de anställda både fysiskt och psykiskt. Vinterkräksjukan är ett exempel på en luftburen smitta som ställer till problem för sjukhuspersonal. Vi har idag inte tillräckligt med kunskap om luftburen smitta och vad som påverkar den. Projektet har studerat luftburen smitta i både laboratorium och vårdmiljö för att få bättre kunskap om spridningen och vad som påverkar den. Forskarna har också tagit fram råd för att förhindra att smitta som sprids via luften i vården.

 

Projektledare Jakob Löndahl
Organisation Lunds Tekniska Högskola
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2015-01-01 - 2017-12-31
Beviljat totalbelopp 4 244 000 kr
Diarienummer 140223

Syfte

Projektet skulle studera luftburen smitta för att få mer kunskap om de faktorer som påverkar den, till exempel så kallade bärpartiklar, temperatur och fysisk miljö. Syftet var att få kunskap om hur man kan förebygga luftburen smitta och bidra till en säkrare arbetsmiljö för vårdpersonal.

Genomförande

Projektet genomfördes i olika delstudier. I den första studerade forskarna virus i laboratorium där de bland annat gjorde tester på smittoämnet i olika miljöer. I den andra delstudien genomförde forskarna mätningar på vårdavdelningar där smitta förekom. De tog bland annat luftprover i smittade patienters rum och på toaletter. Med hjälp av olika mätinstrument som ger information om temperatur och luftfuktighet fick de information om faktorer som spelar in för att smittan ska spridas i luften. Forskarna genomförde också intervjuer. Slutligen gjorde projektet mätningar av olika källor för smittan.

Resultat

Projektet ger kunskap om luftburen smitta och vilka faktorer som är avgörande för att framför allt virussmitta ska kunna spridas genom luften. Försöken visar att de mikroorganismer som undersöktes överlever i luft och att virus kan finnas i anslutning till mycket små luftpartiklar. De visar också att novovirus ("vinterkräksjuka") kan spridas via luft. Projektet tog fram en lista på åtgärder för att minska smittrisken. Projektet har resulterat i tidskriftsartiklar, radio- och teveinslag med mera. Resultaten sprids också till fackliga organisationer och via utbildning samt vetenskaplig publicering. Projektet har fått förfrågningar om rådgivning till vårdpersonal för att minska luftburna smittor.