Chefer i skottlinjen! En studie av chefer som blivit utsatta för mobbning samt/eller chefer som blivit anklagade för att mobba.

Sammanfattning

Mobbning är ett problem på många arbetsplatser och inte sällan har de utsatta en chefsposition. Forskning visar att nästan lika många chefer som anställda upplever att de blir mobbade på jobbet. Mobbningen ser dock annorlunda ut än vid trakasserier av kollegor. Många chefer blir dessutom anklagade för att utsätta anställda för mobbning. Det behövs mer kunskap om hur mobbning av ledare ser ut. Projektet har studerat mobbning av chefer med hjälp av intervjuer och material från ett omfattande arbetshälsoprogram. Det har tagit fram ny kunskap som kan användas för att stötta chefer som mobbas.

Projektledare Christina Björklund
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2015-01-01 - 2017-12-31
Beviljat totalbelopp 3 300 000 kr
Diarienummer 140198

Syfte

Projektet skulle studera mobbning av chefer. Syftet var att få kunskap om mobbning av chefer och om hur man kan stötta dem som blivit utsatta.

Genomförande

Projektet baserades huvudsakligen på material från arbetsmiljöprogrammet Suntliv.nu, som innefattade en enkät med frågor om den psykosociala hälsan på arbetsplatsen till drygt 18.000 chefer. Forskarna genomförde även intervjuer med 28 chefer som fick beskriva sina upplevelser av mobbning på arbetsplatsen. De var anställda inom både privat och offentlig verksamhet. Forskarna analyserade intervjuresultatet samt enkäten och tog utifrån dem fram förslag på hur man kan hantera mobbing av chefer och stötta utsatta.

Resultat

3,2 procent av cheferna ansåg sig mobbade och andelen var störst i statlig sektor. En stor andel av dem hade hög stress på jobbet med låg kontroll. Att vara utsatt för mobbning ökade risken för stress och psykisk ohälsa, främst utmattning och nedstämdhet. Otydliga roller, att vara ny som chef samt omorganisation är faktorer som hänger ihop med mobbning. Avgörande för att situationen skulle bli bättre var stöd från den högre ledningen och från kollegor. Anklagelser mot chefer om mobbning uppstår ofta när de försöker lösa konflikter på arbetsplatsen. Projektet ger kunskap som kan användas för att ta fram åtgärder vid arbetsplatsmobbning. Resultatet sprids bland annat genom en rapport, vetenskaplig publicering och en skrift som går ut till fackföreningar. De sprids även på konferenser och genom utbildningar inom företagshälsovården.