Så kan Lean ge en säkrare arbetsmiljö i lantbruksföretag

Sammanfattning

Olyckor är vanliga inom lantbruket, vilket kan bero på att det ofta inträffar oförutsedda händelser där. Den allt mer populära verksamhetsmodellen Lean införs på gårdar runt om i landet. Lean systematiserar verksamheten och kan därmed minska arbetsolyckorna. Det har dock saknats forskning som visar det. Projektet har undersökt hur Lean-modellen för att utveckla och effektivisera verksamheten kan öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön i lantbruket.

Projektledare Anna Rydberg
Organisation RISE Research Institutes of Sweden AB
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2015-01-01 - 2018-12-31
Beviljat totalbelopp 3 014 000 kr
Diarienummer 140216

Syfte

Projektet skulle hitta sätt att använda Lean inom lantbruket som ger mindre tidspress och färre oförutsedda händelser. Det kan förbättra säkerheten. Projektets övergripande mål var att undersöka hur sådant som kommunikation, systematiskt underhåll och standardiserade arbetssätt kan ge bättre psykosocial och fysisk arbetsmiljö i lantbruket.

Genomförande

Studien hade fyra delar. Den första var en litteraturstudie och översikt. Den andra var en analys och sammanställning av olika sätt att använda sig av Lean. Den tredje handlade om att utveckla nya metoder och verktyg och den fjärde innebar spridning och information om resultaten. 43 Lean-gårdar och 10 referensgårdar ingick i studien. Verktygen och metoderna infördes på gårdarna och finslipades ytterligare i samarbete med gårdspersonalen och coacher som jobbar med att införa Lean. Effekten bedömdes genom utvärderingar. Bra arbetssätt och metoder dokumenterades på videofilm, i utbildningsmaterial samt på webben.

Resultat

De lantbruk som arbetade aktivt och målmedvetet med Lean upplevde förbättringar av den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. Genom att lyfta säkerhet och arbetsmiljö tidigt under införandet av Lean kan metoden olyckor och andra skador minska. Projektet har lett till nya verktyg, metoder och sätt att tänka. Spridningen av resultaten sker genom rådgivare, coacher och konsulter samt via mässor och konferenser. Projektgruppen gjorde även en film om hur man får med arbetsmiljöaspekten när man använder Lean i lantbruk. Resultaten sprids dessutom via vetenskapliga kanaler och ingår i en doktorsavhandling.