Koloskopikontroller efter att polyper i tarmen tagits bort-en randomiserad multi-centerstudie, The European Polyp Surveillance (EPoS) trial

Sammanfattning

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen och har hög dödlighet. Många länder har infört masskontroller där man ofta hittar så kallade polyper i tarmen – vilket kan vara ett förstadium till cancer. Frågan är hur pass regelbundet patienterna ska följas upp med koloskopiundersökningar – där ett särskilt instrument används för att se i tarmen – efter att polyperna tagits bort. Koloskopi är besvärligt för patienten och resurskrävande för vården. En stor grupp forskare i ett antal länder har gått samman för att göra en omfattande studie av hur efterkontrollerna bör se ut. Cirka 9.000 patienter ingår i den svenska delen av jättestudien.

 

Projektledare Louise Olsson
Organisation Södermanlands landsting
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2015-01-01 - 2019-12-31
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 140187

Syfte

Forskarna ska jämföra olika tidsintervall för koloskopi hos personer som fått polyper/adenom i tarmen borttagna när det gäller främst risken att insjukna i tarmcancer.

Genomförande

Åtta enheter i Sverige deltar i den europeiska studien. Totalt cirka 9.000 patienter med bortopererade polyper tas med under en treårsperiod. De delas först in i tre olika grupper efter hur riskabla polyperna är (till exempel grad av cellförändringar). Sedan delas grupperna in i ytterligare grupper efter hur ofta efterkontrollerna sker. Alla deltagare genomgår en koloskopi efter tio år så att det blir möjligt att jämföra cancerinsjuknandet över tid. Dödlighet, kostnadseffektivitet med mera tas också med i studien.

Resultat

Masstudien ger riktlinjer för hur övervakningen av polyppatienter ska se ut i framtiden. Forskarna förväntar sig en liten marginell ökning av cancer hos dem som kontrolleras sällan, men att det skulle kunna accepteras med tanke på att koloskopi också innebär vissa risker. Resultaten sprids via vetenskaplig publicering samt kliniskt via vården.