Ledarskap- Nyckeln till en framgångsrik implementering inom hälso- och sjukvården.

Sammanfattning

Ledarskapet är avgörande när nya metoder införs på arbetsplatser. Men det saknas kunskap om hur olika slags ledarskap påverkar så kallad implementering. Den kunskapen behövs när arbetsplatser inför nya sätt att arbeta på. Forskning visar att implementering av nya arbetsmetoder inte alltid lyckas, vilket inom sjukvården kan innebära försämrad patientsäkerhet och sämre arbetsförhållanden. Projektet har studerat ledarskapet när nya arbetssätt och metoder införs samt tagit fram kunskap om hur olika ledarskapsbeteenden påverkar implementeringsprocesser.

Projektledare Anne Richter
Organisation Stockholms universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2015-01-01 - 2016-12-31
Beviljat totalbelopp 1 990 000 kr
Diarienummer 140114

Syfte

Projektet skulle studera sambandet mellan ledarskap och framgångsrik implementering av nya arbetsmetoder inom sjukvården. Syftet var att få kunskap om vilka ledarmetoder som är bäst vid implementeringsprocesser.

Genomförande

Projektet genomförde enkäter och intervjuer samt en så kallad intervention där ledare inom vårdorganisationer deltog. Genom fokusgrupper identifierade projektet olika ledarskapsbeteenden under implementeringsprocesser. Projektet genomförde även enkätundersökningar för att få kunskap om beteenden och implementering. Anställda deltog också för information ur ett medarbetarperspektiv. Deltagarna besvarade enkätundersökningar både före och efter de insatser projektet testade.

Resultat

Projektet har utvecklat insatser som gynnar ett implementerande ledarskap. Forskarna har också tagit fram ett särskilt mätintsrument för att mäta sådant ledarskap. Kunskaperna kan användas som underlag för att mer effektivt införa nya metoder och arbetssätt. Resultaten sprids bland annat genom vetenskapliga tidskrifter och konferenser. De kommuniceras även via media och till berörda inom sjukvårdsorganisationer