Mätning av och åtgärder mot nanopartiklar på arbetsplatser. En studie av tillämpning av internationellt föreslagna och befintliga gränsvärden

Sammanfattning

Nanopartiklar blir allt vanligare i allt ifrån teknikmaterial till hygienartiklar. Men vi vet inte så mycket om hur de påverkar oss. Tidigare forskning pekar dock på hälsorisker. Det har framför allt saknats en tillförlitlig metod för mätning av nanopartiklar. Projektet har tagit fram en sådan metod för att mäta exponering för nanopartiklar. Forskarna genomförde även bland annat mätningar på olika arbetsplatser.

Projektledare Ann-Beth Antonsson Lundberg
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Kemiska hälsorisker
Tidsperiod 2014-07-01 - 2017-06-30
Beviljat totalbelopp 3 493 055 kr
Diarienummer 140090

Syfte

Projektet skulle ta fram och testa en metod för mätning av nanopartiklar som kan användas på arbetsplatser för att undvika ohälsosam exponering. 

Genomförande

Projektet studerade olika typer av nanopartiklar, hur de bildas och sprids. Forskarna genomförde mätningar på arbetsplatser som sedan informerades om resultaten. Forskarna testar olika mätmetoder och jämförde dem för att kunna avgöra vilka som är bäst för nanopartiklar. De använde både direktvisande instrument och analys genom filterprover. Projektet genomförde mätningarna i olika miljöer där nanopartiklarna förekommer, bland annat där det finns dieselavgaser och cellulosa. 

Resultat

Studien har gett kunskap om nanopartiklar i arbetsmiljön samt en metod för att mäta exponering för nanopartiklar. Forskargruppen tog fram en strategi både för att mäta nanopartiklarna och presentera mätresultaten. Mätmetoden kan användas i arbetsmiljöarbete och vid åtgärder för säkrare arbetsplatser. På samtliga arbetsplatser som besöktes av forskarna låg halten av nanopartiklar under de riktvärden som föreslagits. Resultaten sprids i en rapport, en vetenskaplig artikel samt artiklar i branschtidningar. De sprids även genom FTF, Föreningen för arbetsmiljöingenjörer.