Byggnadssnickare och vibrerande verktyg - aktuell exponering, skadepanorama och dos-responssamband

Sammanfattning

Vibrationsskador i händerna är vanliga inom byggbranschen och en av de vanligaste arbetsskadorna bland män. Många av drabbade är unga och får känselbortfall och nervskador i händerna efter att ha använt vibrerande verktyg på arbetet. Mer kunskap om vibrationer och dess effekter behövs för att förebygga risker och ohälsa inom byggbranschen. Projektet undersökte exponeringen för vibrationer inom byggindustrin, hur det påverkar dem som utsätts samt hur väl gällande regler följs. Projektet genomförde såväl intervjuer som enkätundersökningar och medicinska undersökningar.

Projektledare Catarina Nordander
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2015-01-01 - 2018-12-31
Beviljat totalbelopp 3 771 000 kr
Diarienummer 140082

Syfte

Projektet skulle undersöka exponering för vibrationsverktyg inom byggbranschen för att se om den ligger inom gränsen för vad som är tillåtet eller om reglerna kringgås. Forskarna skulle också ta reda på hur vanliga vibrationsskador är och hur allvarliga de är för dem som drabbats. Dessutom skulle forskarna studera det så kallade dos-responssambandet, i det här fallet den effekt mängden vibration får när det gäller neurologiska symptom.

Genomförande

Projektet undersökte exponering för vibrationer inom byggbranschen. 194 snickare och 72 målare ingick i studien. Forskarna tog reda på hur vanliga vibrationsskador är hos dem och om man bryter mot lagstiftningen för tillåten exponering. Projektet undersökte också skadornas omfattning och dos-responssamband. Studien byggde på enkäter, intervjuer och medicinska undersökningar. Projektet mätte exponering under arbetstid med hjälp av mätkamera och en särskild handske. Deltagarna besvarade frågeformulär om exponering och enkäter om arbetsverktyg. Forskarna genomförde även intervjuer och medicinska undersökningar. 

Resultat

En tredjedel av snickarna visade tecken på vibrationsskada, betydligt fler än bland målarna. Ibland överskrids gränsvärdena när de arbetar, något som även målarna utsattes för. Studien ger kunskap om vibrationsskador inom snickarbranschen samt huruvida branschen följer lagstiftningen. Projektet kan bidra till en tryggare arbetsmiljö för byggnadsarbetare. Resultaten sprids genom vetenskaplig publicering, publicering i nyhetsbrev samt möten med exempelvis representanter från byggindustrin. De sprids också till gymnasieskolor med byggutbildning.