Rörelse i tankarna - Ett designperspektiv på fysisk belastning och vila vid vardaglig människa dator-interaktion

Sammanfattning

Allt fler arbetar vid dator och sitter still under arbetstiden, vilket påverkar hälsa och välmående. Många arbetsplatser har tagt initiativ till ökad fysisk aktivtet, men de räcker sällan. Det behövs även metoder som uppmuntrar till rörelse under själva arbetstiden. Projektet har tagit fram och testat lösningar för detta på arbetsplatser med stillasittande arbete. Projektet har också gett mer allmänna kunskaper om hur man kan öka den fysiska aktiviteten under arbetstid.

Projektledare Jan Gulliksen
Organisation Kungliga Tekniska Högskolan
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2015-04-01 - 2017-11-07
Beviljat totalbelopp 2 500 000 kr
Diarienummer 140035

Syfte

Projektet skulle ta fram och testa tekniker som ökar den fysiska aktiviteten under arbetstid. Syftet var att utveckla lösningar som kan bidra till minskad ohälsa i arbetslivet.

Genomförande

Projektet genomförde observationer på arbetsplatser och intervjuer med anställda. Forskarna använde också videokamera för att dokumentera anställdas rörelsemönster. Projektet använde informationen från filmerna och intervjuerna för att ta fram tekniker som ökar rörelseaktiviteten. Fokus låg på att utveckla tekniska lösningar som gör att man rör sig mer vid kontorsarbete och arbete med datorer. Forskarna prövade bland annat en teknik som möjliggör möten medan man promenerar. Forskarna testade de tekniska lösningarna och utvärderade resultatet.

Resultat

Projektet tog fram tekniska hjälpmedel för att öka den fysiska aktiviteten under arbetstid, bland annat ett tekniskt stöd för promenadmöten. Det ger också allmän kunskap om hur man kan förebygga ohälsa vid kontorsarbete och arbete vid dator. Resultatet sprids genom konferenser, tidskrifter och annan media.