Hur underlätta återhämtning från arbetskraven i olika åldersgrupper för att uppnå en hållbar hälsa och ett inkluderande arbetsliv

Sammanfattning

Om arbetssituationen är pressad påverkas hälsan. Till en början syns det främst som ett ökat behov av återhämtning, men så småningom ökar risken för långtidssjukskrivning och säkerheten i arbetet kan påverkas på grund av trötthet. Äldre har ett större återhämtningsbehov. Studier undersökte återhämtning i olika åldrar och yrken för att ge bättre möjligheter till långvarig arbetsförmåga och hälsa. Projektet tog också fram ett särskilt mätverktyg för att mäta behov av och möjlighet till återhämtning.

 

Projektledare Kerstin Wentz
Organisation Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2014-01-01 - 2017-12-31
Beviljat totalbelopp 2 721 000 kr
Diarienummer 130329

Syfte

Studien skulle undersöka återhämtning för olika yrken och åldersgrupper. Syftet var att förbättra förutsättningarna för arbete med bibehållen hälsa och arbetsförmåga långt upp i åldrarna. Forskarna skulle också jämföra arbetskrav och hälsa samt ta fram ett mätinstrument för att mäta arbetskrav och återhämtningsbehov.

Genomförande

Drygt 1.300 personer följdes under två års tid. De delades in i tre olika åldersgrupper (18-35, 36-45 och 46-70 år). Försökspersonerna hämtades från yrken där de psykologiska eller fysiska kraven är höga: snickare, sjuksköterskor i akutsjukvård och hemtjänstpersonal. De jämfördes med en yrkesgrupp som har få arbetsrelaterade besvär (ingenjörer/arkitekter). Försökspersonerna fick frågor med hjälp av standardiserade frågeformulär om återhämtning, krav i arbetet, hälsorelaterad livskvalitet och så vidare. Dessutom ingick intervjuer i studien. Två holländska mätinstrument för återhämtning och återhämtningsmöjligheter översattes till svenska och anpassades till våra förhållanden.

Resultat

Faktorer i arbetet som bidrog till trötthet var bland annat att inte kunna göra ett så bra arbete som man ville, otillräcklig återhämtning i anslutning till arbetspassen, höga krav och högt tempo. Det utvecklade mätinstrumentet testades på ett antal personer och visade sig fungera väl. Det kan användas av företagshälsovård med flera med återkoppling om huruvida man riskerar ohälsa och råd om vad man då bör göra. Instrumentet kommer att finns tillgängligt på webben för dem som vill mäta nivån av arbetskrav och behov av återhämtning. Resultaten sprids också via rapporter och vetenskaplig publicering.