De komplexa drivkrafterna inom vård och omsorg - en fallstudie av finansiella incitament och dess konsekvenser ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Sammanfattning

Olika ekonomiska drivkrafter och ersättningssystem används för att öka effektiviteten inom vård och omsorg. Forskningen visar dock att de ofta hamnar i konflikt med personalens motivation och normer. Studien har undersökt hur så kallade finansiella instrument påverkar patienters och anställdas upplevelse av arbetsmiljö och vårdkvalitet.

 

Projektledare Boel Andersson Gäre
Organisation Högskolan i Jönköping
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2014-09-01 - 2018-06-30
Beviljat totalbelopp 3 144 000 kr
Diarienummer 130343

Syfte

Projektet skulle testa konsekvenserna av olika ersättningssystem inom vård och omsorg. Med hjälp av en särskild modell ville forskarna undersöka hur den finansiella styrningen påverkar arbetsmiljö och vårdkvalitet.

Genomförande

Studien var en jämförande fallstudie vid sex vårdcentraler i Jönköpings län som samtidigt utvecklade teorier inom området. 50 medarbetare och 6 chefer intervjuades. Forskarna analyserade också data från kvalitetsregister och svar på enkätundersökningar om arbetsmiljö och arbetsvillkor. De gjorde även jämförelser med internationell forskning inom området.

Resultat

Verksamhetschefernas förståelse för personalens motiv och drivkrafter visade sig vara avgörande för att få ihop ekonomiska drivkrafter och medarbetarnas behov. Ekonomiska argument behöver översättas till vårdkvalitet och patientnytta. För att uppnå verksamhetens mål är det också viktigt att skapa delaktighet och att olika professioner arbetar tillsammans. Systematiskt förbättrinsarbete bidrar till att målen uppfylls och uppskattas av personalen. Studien ger en bättre förståelse av vad som behövs för att få olika ersättningssystemen att fungera. Resultaten sprids vetenskapligt och på mötesplatser där dessa frågor diskuteras.