Utveckling av ny målsökande behandling av prostatacancer

Sammanfattning

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige, över 10.000 män drabbas varje år. De vanligaste åtgärderna är strålterapi och kirurgi, som ger svåra biverkningar. Forskarna bakom projektet utvecklade sätt att behandla sjukdomen genom att rikta in sig på särskilda proteiner. Det ger inte lika svåra biverkningar och man behöver inte vara sjukskriven under tiden. Projektet undersökte vilka former av prostatacancer som den målsökande behandlingen fungerar bäst på. Målet är att testa metoden på patienter.

 

Projektledare Thomas Helleday
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2014-01-01 - 2016-12-31
Beviljat totalbelopp 3 190 000 kr
Diarienummer 130296

Syfte

Studiens mål var att utveckla en ny behandlingsmetod mot prostatacancer som kan användas tidigt i sjukdomsförloppet utan svåra bieffekter. Forskarna har i ett tidigare projekt, med stöd av AFA Försäkring, forskat fram metoden, som fungerar målsökande på prostatacancer genom att rikta in sig på protein.

Genomförande

Metoden bygger på att en särskild genetisk mutation används för att angripa cancercellerna. Problemet är att cancertumörer kan skilja sig åt så mycket och att de kan mutera så de blir motståndskraftiga mot behandling. Forskarna fokuserade på tumörens försvar mot oxidativ stress. Tester genomfördes bland annat på prostatacancervävnad. Dessutom testades cancerceller i provrör, som utsattes för strålning. Försök gjordes också på patienter med långt framskriden prostatacancer, där en grupp bildade kontrollgrupp och enbart fick strålning.

Resultat

Studien visar att hämmare av proteinet MTH1 kan användas för att behandla prostatacancer utan att behandlingen ger svåra biverkningar. Ett nytt läkemedel mot prostatacancer håller på att tas fram utifrån resultaten. Forskningsrönen sprids bland annat via internationella vetenskapliga tidskrifter.