COPSOQ Sverige - en brygga mellan forskning och praktik i arbetsmiljöfrågor

Sammanfattning

Projektet har spridit kunskap om Copenhagen Psychosocial Questionnaire, COPSOQ, en kostnadsfri arbetsmiljöenkät som baseras på forskning. Syftet var att fler ska använda det instrumentet för att ringa in arbetsmiljöproblem. Projektet ville även bygga en broar mellan arbetsmiljöforskning och praktiskt arbetsmiljöarbete. Projektgruppen skapade en särskild webbplats för kartläggning av arbetsmiljön och planering av åtgärderr utifrån COPSOQ.

 

Projektledare Hanne Berthelsen
Organisation Malmö högskola
Ämnesområde Utbildning, Information
Tidsperiod 2014-01-01 - 2016-12-31
Beviljat totalbelopp 2 387 000 kr
Diarienummer 130301

Syfte

Projektet skulle upplysa om och underlätta användningen av COPSOQ i praktiskt arbetsmiljöarbete, exempelvis för kartläggning av den egna arbetsmiljön. Målet var att stärka arbetsmiljöarbetet så att forskningsresultat används mer ute på arbetsplatserna. Ett annat mål var ökad offentlig debatt om arbetsmiljöfrågor, något som bättre spridning av resultat från COPSOQ kan leda till.

Genomförande

COPSOQ mäter krav i arbetet, arbetsinnehåll, balans mellan arbete och privatliv, psykosocial arbetsmiljö med mera. Instrumentet kan användas bland annat för att förutsäga sjukfrånvaro och utvärdera olika åtgärder. Projektgruppen byggde upp en webbplats som innehåller själva formuläret i digital och interaktiv version, skalor för bedömning, användarinstruktioner, länkar, verktyg för att åskådliggöra egna resultat i diagramform samt förslag på åtgärder. Det går också att jämföra egna värden med referensvärden på hemsidan.

Resultat

Projektet underlättar användningen av forskningsresultat för att förbättra arbetsmiljöer. Dessutom kan det stärka det offentliga samtalet kring arbetsmiljöfrågor eftersom fler lättare kan ta del av exempelvis arbetsmiljökartläggningar. Även om arbetsplatsen var den första målgruppen för projektet har hemsidan och dess möjligheter visat sig användbara även för forskare, organisationskonsulter och företagshälsovård. Information om webbplatsen sprids bland annat genom arbetsplatsträffar, konferenser, demonstrationer, seminarier och möten.