Verksamhetsutveckling för förbättrad arbetsmiljö och ökad samhällsnytta i räddningstjänsten

Sammanfattning

Brandmän utsätts för många olika hälsorisker, som farliga ämnen, hot och våld och stress. Brandmännens arbetsuppgifter förändras och utvidgas också. De arbetar allt oftare med förebyggande arbete mot olyckor, akutsjukvård och miljöskydd. Därför behövs det mer arbetsmiljöarbete inom räddningstjänsten. Projektet har utvecklat metoder för att få med arbetsmiljöfrågor i räddningstjänstens verksamhetsutveckling.

 

Projektledare Johan M. Sanne
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2014-01-01 - 2017-10-31
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 130300

Syfte

Projektet skulle, tillsammans med räddningstjänsten, utveckla och pröva nya sätt att få med arbetsmiljöfrågor i pågående lärande inom organisationerna samt i deras verksamhetsutveckling. Målet var att sedan sprida de metoder som togs fram, bland annat genom konferenser och utbildningar i branschen.

Genomförande

Fyra räddningstjänster studerades inom projektet för att undersöka orsaker till ohälsa och hur arbetsmiljö vägs mot verksamhetsutveckling. Nya arbetsmetoder testades genom att forskarna fick respons från utredare, arbetsmiljöansvariga, brandmän med flera. En referensgrupp knöts till projektet. Dessutom studerades fyra av de vanligaste olyckstyperna extra noga. Forskarna gick igenom dokument och checklistor samt genomförde intervjuer med chefer, utredare, brandmän, skyddsombud med flera. Forskarna deltog också i övningar.

Resultat

Projektet väntas minska olycks- och ohälsoriskerna inom räddningstjänsten genom de arbetsmiljöinriktade metoder för att lära från insatser, utveckla verksamheten och använda beslutsstöd som tagits fram. Det handlar bland annat om att ledningen sätter mål för arbetsmiljöarbetet, att arbetsmiljöarbetet integreras i uppdrag och ledningssystem, att insatser utvärderas och händelserapporter sammanställs samt att utbildning och övning prioriteras. Resultaten sprids via en rapport, ett särskilt material för räddningstjänsten, underlag för lärande och vetenskapliga artiklar.