Projektering och planering av nya arbetsmiljöer. Ett kompetenslyft hos fhv för kundnytta

Sammanfattning

Ett av de viktigaste tillfällena i strategiskt arbetsmiljöarbete är när ny verksamhet planeras och projekteras. Då är det verkligen är möjligt att påverka. Företagshälsovården kan göra stora insatser inom det området. Projektet har utvecklat förutsättningarna för ett sådant tidigt stöd genom att ta fram kunskapsunderlag, goda exempel och kravspecifikationer.

Projektledare Jörgen Eklund
Organisation Kungliga Tekniska Högskolan
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2013-09-01 - 2016-09-01
Beviljat totalbelopp 3 186 000 kr
Diarienummer 130200

Syfte

Syftet med projektet var att öka möjligheterna för organisationer som är anslutna till företagshälsovården att få stöd vid planering och projektering av nya lokaler samt vid ombyggnadoch inköp av ny utrustning. Det skulle ske genom att ett kunskapsunderlag om detta sprids via nätverk.

Genomförande

Först skapade projektgruppen ett nätverk med företagshälsovårdsenheter, konsulter med flera och knöt en webbaserad plattform till nätverket. Sedan togs ett kunskapsunderlag fram med referenslitteratur, projekteringsunderlag, bestämmelser från myndigheter, kravspecifikationer för lokaler och utrustning och så vidare. Efter det samlades dokument och beskrivningar av hur planerings- och projekteringsarbete kan bedrivas in och spreds tillsammans med goda exempel i nätverket. Forskarna deltog också i faktiska planeringar och projekteringar där företagshälsovården fått ett uppdrag. Informationen från deltagandet sammanställdes i fallrapporter. Slutligen lades alla kunskaper som samlats in i projektet ut på webben. En särskild webbaserad utbildning för företagshälsovården togs också fram.

Resultat

Hjälp vid planering och projektering efterfrågas inte av de företag som anlitar företagshälsovården. Den erbjuds inte heller av företagshälsan. Det slags utbildning som projektet genomförde visade sig vara ett bra sätt att överföra kunskaper om strategiskt arbetsmiljöarbete vid planering och projektering. Kunskaperna från projektet är tillgängliga för alla som vill ta del av dem. De sprids via nätverket, utbildningar på KI och KTH samt webbaserade kurser. Projektet ger företagshälsovården praktiska verktyg och metoder för att stötta kunder när de planerar och projekterar nya arbetsplatser, bygger om eller förändrar. Utöver nätverk, webben och utbildningar sprids resultaten via en seminarieserie, konferenser och vetenskaplig publicering.