Att mäta effekter av preventiva insatser på arbetsplatser genomförda av FHV

Sammanfattning

Det finns endast begränsade kunskaper om den ekonomiska nyttan av preventiva insatser mot ohälsa och dålig arbetsmiljö. Projektet tog fram en enkel och pålitlig metod för att beräkna den ekonomiska nyttan av sådana förebyggande åtgärder. Den kan användas både av företagshälsovården och arbetsgivarna. Möjligheten att beräkna nyttan kan göra att mer effektiva insatser väljs, vilket minskar kostnader för sjukfrånvaro, produktionsbortfall och arbetsplatsolyckor.

Projektledare Malin Lohela Karlsson
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Hälsoekonomi
Tidsperiod 2013-09-01 - 2016-09-01
Beviljat totalbelopp 4 000 000 kr
Diarienummer 130169

Syfte

Projektet skulle ta fram och testa en ny metod, ett instrument med bland annat räkneexempel, för beräkna den ekonomiska nyttan av förebyggande och efterföljande insatser mot ohälsa i arbetslivet och dålig arbetsmiljö. Metoden skulle vara användbar för såväl företagshälsovård som arbetsgivare.

Genomförande

Forskargruppen har tidigare tagit fram ett särskilt instrument för att beräkna produktionsbortfall på grund av ohälsa och dålig arbetsmiljö. Men den beräkningsmodellen behövde utvecklas så att den tar hänsyn till variationer mellan olika tjänster och yrken. Projektet har kompletterat instrumentet med ett frågebatteri till chefer om hur produktionen påverkas av att en anställd är sjukskriven. Forskarna använde data från en tidigare stor studie och följde upp ett stort antal anställda med hälsoproblem.

Resultat

Projektet har lett till ett enkelt och användbart instrument som kan beräkna den ekonomiska nyttan av såväl förebyggande insatser som åtgärder när ohälsa väl inträffat. Det kan användas av företagshälsovården och arbetsgivare och bidrar till minskad sjukfrånvaro, färre arbetsplatsolyckor, ökad produktion och mer engagemang på arbetet. Projektet ökar den allmänna kunskapen om vad ohälsa och arbetsmiljöproblem kostar och företagshälsovården kan använda instrumentet för att visa på nyttan av sin verksamhet. Resultaten visar att produktionsbortfall mer förklaras av arbetsmiljöfaktorer än hälsa. Sambandet mellan självskattad prestation och produktion var relativt starkt. Resultaten sprids via konferenser, utbildningar, en skriftserie om metoder för företagshälsovården, sociala medier med mera. En lathund och kalkylunderlag finns tillgängliga via webben.