Brandmän och cancer - epidemiologiska studier av cancerrisk och kartläggning av exponering för cancerframkallande ämnen via luftvägar och hud.

Sammanfattning

Brandmän och andra som arbetar med bränder utsätts för cancerframkallande ämnen via brandröken, bland annat bensen. Vissa studier tyder på att brandmän har en ökad risk för att få cancer, men resultaten är motsägelsefulla. Projektet undersökte hur mycket cancerframkallande ämnen brandmän med flera utsätts för i jobbet samt hur deras cancerrisk ser ut. Studien kan förbättra arbetsmiljön för brandmän och är den första i sitt slag i Sverige.

 

Projektledare Carolina Bigert
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Kemiska hälsorisker
Tidsperiod 2014-01-01 - 2018-03-01
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 130104

Syfte

Studien skulle undersöka exponeringen av cancerframkallande ämnen hos brandmän och liknande yrkesgrupper. Dessutom skulle den ta reda på vilken risk brandmän löper att drabbas av cancer. Speciellt ville forskarna får svar på om svenska brandmän har en ökad cancerrisk generellt, om lungcancerrisken är förhöjd hos brandmän internationellt samt hur höga nivåer av bensen med mera som man utsätts för i jobbet.

Genomförande

Projektet bestod av fem delstudier: risk för lungcancer hos brandmän internationellt, risk för cancer hos svenska brandmän, risk för cancer hos brandmän i Stockholm, exponeringsmätningar för luftvägar samt motsvarande mätningar för huden. Forskarna mätte exponering av cancerframkallande ämnen genom främst personburna mätningshjälpmedel på brandmän, brandutredare och brandinstruktörer. Data från en stor internationell lungcancerstudie där brandmän och en kontrollgrupp sållades ut användes för att undersöka lungcancerrisken. Cancerinsjuknande generellt hos svenska brandmän undersöktes genom data från en svensk stor databas med uppgifter om cancerinsjuknande och yrke. Projektet tog också fram konkreta råd bland annat när det gäller skyddsutrustning för brandinstruktörer, brandmän och brandutredare.

Resultat

Det fanns ingen ökad risk för lungcancer internationellt. För svenska brandmän var det en ökad risk för hudcancer (ej melanom) och för brandmän i Stockholm en förhöjd risk för magcancer. Nivåerna för bland annat polyaromatiska kolväten låg under gränsvärden när det gällde inandning och var lägre än vad som tidigare uppmätts hos svenska brandmän på huden. Resultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter och sprids via konferenser, seminarier, media, branschorganisationer och fackförbund.