Integrering av arbetsmiljöperspektivet för hållbar Lean implementering och attraktivt arbete

Sammanfattning

Lean är en väl använd verksamhetsmodell som är bevisat bra för effektivitet och produktivitet. Ett stort antal teknikföretag har använt sig av Lean inom ramen för det så kallade Produktionslyftet, ett program för att effektivisera svensk industri. Lean-modellen saknar dock ett arbetsmiljöperspektiv, vilket skulle kunna göra Lean ännu mer attraktivt och framför allt ha positiva effekter för svenskt arbetsliv. Projektets bidrar till att ett arbetsmiljöperspektiv inkluderas i Lean och Produktionslyftet.

 

Projektledare Birgitta Öjmertz
Organisation Swerea IVF AB
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2013-09-01 - 2017-05-28
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 130102

Syfte

Projektet skulle ta fram en arbetsmiljömetod som kan användas vid till exempel Produktionslyftet och när Lean-modellen rent allmänt tillämpas i arbetslivet. Målet var att arbetsmiljöperspektivet ska spela en roll vid omstruktureringar i arbetslivet och att det perspektivet tas med i Lean. Det kan leda till att arbetsklimatet och anställdas välmående kommer i fokus vid förändringar på arbetsplatser.

Genomförande

I projektets första fas studerade forskarna Produktionslyftet i detalj för att ta reda på vad som kan förbättras och utvecklas i modellen och hur arbetsmiljöperspektivet kan inkluderas i den. Utifrån analysen vidareutvecklade projektet den nya modellen med arbetsmiljöperspektivet i fokus. Projektet tog även fram en utvärderingsmetod för arbetsplatser som deltog i studien och testade den reviderade Lean-modellen på olika företag. Projektet utbildade dessutom coacher i arbetsmiljö som verkade inom Produktionslyftet för att arbetsmiljöperspektivet ska komma med på arbetsplatserna.

Resultat

Projektet har resulterat i en rad uppdateringar av Produktionslyftets 18-månadersprogram. Arbetsförhållanden och arbetsmiljö är nu mer i fokus. Deltagande företag ökade prestationen och fick bättre arbetsförhållanden, vilket bidrar till förståelsen av hur ekonomi och arbetsmiljö hänger ihop. Projektet har ökad kunskapen om hur arbetsmiljöperspektivet kan inkluderas i Lean-modellen, vilket kan göra att det oftare tas med. I förlängningen kan det leda till bättre arbetslivshälsa och arbetsklimat. Resultaten sprids bland annat genom hemsidor, seminarier och till teknikföretag.