E-hälsotjänsters Påverkan på Sjukvårdspersonalens Arbetsmiljö (EPSA)

Sammanfattning

Allt fler så kallade e-tjänster, exempelvis journaler på nätet, införs i vården. De kan dock leda till nya problem för personalen, inte minst när det gäller arbetsbelastning och yrkesroller. Projektet har tagit fram kunskap som förebygger arbetsmiljöproblem vid införandet av e-hälsotjänster.

Projektledare Gudbjörg Erlingsdottir
Organisation Lunds Tekniska Högskola
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2014-01-01 - 2017-03-30
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 130077

Syfte

Projektet skulle ta fram ett underlag för att förebygga arbetsmiljöproblem när nya e-hälsotjänster utvecklas och införs i vården. Det långsiktiga målet var att minska den långvariga sjukfrånvaron bland anställda i hälso- och sjukvården.

Genomförande

Projektet bestod av tre delar: en kartläggning, en litteraturstudie samt rekommendationer för införandet av e-tjänster. Kartläggningen genomfördes i Uppsala läns landsting, där man införde e-hälsotjänster 2012. Den gjordes med hjälp av observationer samt enkäter och intervjuer med frågor om eventuella upplevda arbetsmiljöproblem på grund av e-tjänsterna: påverkan på yrkesroller, arbetsbörda med mera.
Sedan gjordes en litteraturstudie om IT, organisationsfrågor och så vidare. Utifrån kartläggningen och litteraturstudien tog forskarna fram rekommendationer för vad man behöver tänka på när man inför e-hälsotjänster så att arbetsmiljön inte försämras.

Resultat

Införandet av e-tjänster skapar oro hos anställda i vården och påverkar bland annat yrkesroller. Det behövs mer forskning om hur sådana tjänster påverkar de anställdas arbetsvillkor. Projektet ger kunskaper om hur e-hälsotjänster påverkar arbetsmiljön för anställda inom hälso- och sjukvården. Studien ger också svar på hur sådana tjänster bör utformas för att förebygga arbetsmiljöproblem. Projektet har resulterat i en lista med vad man bör tänka på när e-tjänster införs, till exempel att det sker i samråd med personalen. Resultaten sprids bland annat via artiklar i vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskriftern samt konferenser.