Är teamarbete nyckeln till en bättre arbetsmiljö för läkare i hälso- och sjukvården?

Sammanfattning

Gruppdynamik inom vården är ett relativt outforskat område, men det spelar förmodligen en avgörande roll för både arbetsklimat och vårdkvalitet. Att framför allt läkare arbetar ensamma är dock vanligt vid svenska sjukhus. Projektet studerade teamarbete för läkare för att undersöka vilka effekter det fick på arbetsmiljö och vård. Syftet var att bidra med kunskap kring teamarbete inom sjukvården, vilket skulle kunna leda till att den arbetsformen blir vanligare och arbetsmiljön bättre. Resultaten visar att teamarbete hänger samman med bättre arbetsmiljö.

Projektledare Gudbjörg Erlingsdottir
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2013-09-01 - 2015-12-31
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 130083


Syfte

Projektet skulle undersöka hur teamarbete inom sjukvården påverkar arbetsmiljön för att ta fram underlag så att samarbete i grupp kan ske oftare. Syftet var att bidra till ett bättre arbetsklimat, en tryggare vård och mer effektivitet genom ökat arbete i grupp, framför allt genom att höja läkarnas kompetens i att arbeta tillsammans med andra.

Genomförande

Projektet genomförde intervjuer och arbetsplatsobservationer på sjukhus där läkare arbetar i vårdteam. Resultaten jämfördes med en studie som projektet genomför av läkare som arbetar mer individuellt. Utifrån resultatet av den jämförelsen organiserade projektet gruppdiskussioner för deltagarna. Dessa två delar av projektet låg till grund för forskarnas arbete med att fram en metod som ska öka grupparbetet. Projektet testade också den så kallade Stockholmsmodellen som är inriktad på ledarskap och ett stort antal läkare deltog i samtal kring bland annat ledarrollen. Efter att de två interventionerna testats var deltagarna med i gruppintervjuer och besvarade enkäter.

Resultat

Enkäterna visar att läkare inom psykiatrin oftare arbetar i team och att de som gör det är mindre stressade och mindre sjukskrivna. Verksamheter med väl fungerande arbetsmiljö har oftare teamarbete. Inom primärvården, där man knappast arbetar i grupp alls, är det mer stress och tidsbrist. Samtalsgrupper för läkare kan bland annat gynna informationsutbyte och göra roller och ansvarsområden tydligare. De kan också öka engagemanget i arbetet. Studien ger ökad kunskap om hur grupparbete påverkar läkares arbetsmiljö. Den leder till att fler läkare får kompetens i grupparbete, vilket kan göra den arbetsformen vanligare. Det kan i sin tur ha en positiv inverkan på arbetsklimat och arbetsmiljö. Resultatet sprids bland annat genom vetenskapliga tidskrifter, workshops och hemsidor.