Proaktivt arbetsmiljöarbete, stresshantering och hälsopromotion hos lärare ? ett praktiskt interventionsprojekt

Sammanfattning

Anställda inom skolan utsätts för mycket stress och buller. Sjukskrivningstalen är höga och tidigare studier har visat ett samband mellan stress och hörselproblem. Projektet har prövat ett webbaserat verktyg samt kosttillskott för att påverka stress, hörselproblem, psykosocial arbetsmiljö och välbefinnande hos skolpersonal. Effekten av de insatserna var oklar, men studien ger allmänna kunskaper om test av hörselproblem på arbetsplatser och skolans arbetsmiljö.

Projektledare Dan Hasson
Organisation Stressmottagningen
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2014-01-01 - 2016-12-31
Beviljat totalbelopp 3 490 050 kr
Diarienummer 130058

Syfte

Projektet skulle testa en helhetslösning som gav återkoppling och konkreta lösningar för stresshantering, organisationsutveckling och hälsofrämjande arbete. Lösningen skulle vara kostnadseffektiv och enkel. Dessutom skulle effekten av kosttillskott i form av magnesium på stress och hörselproblem undersökas.

Genomförande

Ett webbaserat utbildnings- och påverkansverktyg för skolpersonal testades när det gäller dess effekter på stress, hälsa, sömn, sjukfrånvaro med mera. 21 skolor deltog och 2.000 medarbetare bjöds in att medverka. Hälften av deltagarna ingick i en grupp som testade verktyget i sin helhet och hälften bildade en kontrollgrupp som fick en mer begränsad insats. Grupperna följdes över tid och uppföljning skedde vid flera tillfällen. Magnesiumtabletter och placebo sattes in efter 6 månader. Utvärderingarna skedde genom enkäter och hörseltester.

Resultat

Studien visar ingen tydlig effekt av de prövade insatserna när det gäller hälsa, välbefinnande och arbetsmiljö. Projektet bidrar dock till att utveckla tidseffektiva sätt att testa hörselproblem på arbetsplatser, vilket även andra yrkesgrupper kan få nytta av. Det ger också allmänna kunskaper om skolans arbetsmiljö. Resultaten sprids via vetenskapliga artiklar, pressmeddelanden med mera.