Betydelsen av RNA-protein interaktioner under virala luftvägsinfektioner

Sammanfattning

Sammanfattning

De vanligaste infektionerna är luftvägsinfektioner, som står för över hälften av den kortvariga sjukfrånvaron. Mot vissa virus hjälper varken vaccin eller så kallad antivirala läkemedel. Det behövs mer kunskap om hur virus får fäste och förökar sig i våra kroppar. Projektet har undersökt hur virusarvsmassa samverkar med proteiner i våra celler.

Projektledare Stefan Schwartz
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Andningsorganens sjukdomar
Tidsperiod 2013-10-01 - 2017-09-30
Beviljat totalbelopp 3 510 000 kr
Diarienummer 130055

Syfte

Projektgruppen har tidigare tagit fram en metod för att hitta proteiner i celler som binder virus arvsmassa, kallad RNA, och gör att de kan föröka sig. Projektet skulle undersöka hur arvsmassa hos några virustyper samverkar med så kallade cellulära proteiner. Det långsiktiga målet var att få fram nya läkemedel.

 

Genomförande

Projektet byggde vidare på ett tidigare projekt som fått anslag från AFA Försäkring. Det visade på skillnader mellan virus från spanska sjukan och nutida virus av samma typ, skillnader som troligen beror på hur arvsmassan binder till proteiner i våra celler. Det spelar stor roll för ett virus förmåga att försöka sig och framkalla sjukdom. Forskarna arbetade med att hitta de proteiner som binder de olika virusen. För att hitta dem använde de bland annat så kallad mass-spektrometri. Med metoden tog de fram proteiner som binder till RSV-virus och influensavirus. De undersökte även proteiner som binder till arvsmassan hos så kallad bocavirus.

 

Resultat

Forskarna har identifierat ställen i virusens arvsmassa som binder proteiner och vilka proteiner det handlar om. Forskarna har funnit cellulära proteiner som binder till så kallade mRNA-molekyler som bildas av RSV-virus, influensavirus och virus från spanska sjukan. Liknande resultat har de fått för så kallat bocavirus. Forskarna har sett vilka av proteinerna som är nödvändiga för att viruset ska orsaka sjukdom. De undersökte också vilka proteiner som kan vara mål för läkemedel. Resultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter samt sprids bland annat via konferenser.