Betydelsen av RNA-protein interaktioner under virala luftvägsinfektioner

Sammanfattning

De vanligaste infektionerna är luftvägsinfektioner, som står för över hälften av den kortvariga sjukfrånvaron. Mot vissa virus hjälper varken vaccin eller så kallad antivirala läkemedel. Det behövs mer kunskap om hur virus får fäste och förökar sig i våra kroppar. Projektet fokuserar på hur arvsmassan hos virus samverkar med proteiner i våra celler.

Projektledare Stefan Schwartz
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Andningsorganens sjukdomar
Tidsperiod 2013-10-01 - 2017-09-30
Beviljat totalbelopp 3 510 000 kr
Diarienummer 130055

Syfte

Projektgruppen har tidigare tagit fram en metod för att hitta proteiner i celler som binder virus RNA (arvsmassa) och gör att viruset kan föröka sig. Projektet ska undersöka hur arvsmassa hos några virustyper samverkar med så kallade cellulära proteiner. Det långsiktiga målet är att få fram nya läkemedel.

Genomförande

Projektet bygger vidare på ett tidigare projekt som fått anslag från AFA Försäkring. Det visade på skillnader mellan virus från spanska sjukan och nutida virus av samma typ – skillnader som troligen beror på hur arvsmassan binder till proteiner i våra celler. Skillnaderna spelar stor roll för ett virus förmåga att försöka sig och framkalla sjukdom. Forskarna arbetar med att hitta de proteiner som binder de olika virusen. För att hitta proteinerna använder de bland annat så kallad mass-spektrometri. Med metoden ska de ta fram alla proteiner som binder till RSV-virus och influensavirus. De ska även undersöka proteiner som binder till arvsmassan hos så kallad bocavirus.

Resultat

Forskarna väntas hitta de cellulära proteiner som binder till alla så kallade mRNA-molekyler som bildas av RSV-virus, influensavirus och virus från spanska sjukan. Liknande resultat väntas för så kallat bocavirus. Forskarna förväntas också se vilka av proteinerna som är nödvändiga för att viruset ska orsaka sjukdom. De undersöker också vilka proteiner som kan vara mål för läkemedel.
Resultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter samt sprids bland annat via konferenser.