Utarbetande av branschstandard för taksäkerhet för de yrkesgrupper som är verksamma på tak

Sammanfattning

Det har saknats en modern branschstandard för säkerhet vid arbete på tak. Takarbetare råkar ofta ut för olycksfall på arbetet, många av dem allvarliga. Säkerheten är ofta dålig vid takarbeten och arbetsgivarna har olika regler. Projektet har tagit fram en enhetlig branschstandard för säkerhet vid takarbete utifrån Boverkets byggregler och lagstiftningen kring arbetsmiljösäkerhet. Dokumentet kan användas för att motverka risker och förebygga främst fallskador. Projektet har genomförts i samarbete med plåtslageri- och sotarbranschen.

Projektledare Hans Eriksson
Organisation Plåtslageriernas Riksförbund
Ämnesområde Branschprojekt
Tidsperiod 2013-02-01 - 2014-07-30
Beviljat totalbelopp 461 000 kr
Diarienummer 130056

Syfte

Projektet skulle utveckla en branschstandard för säkerhet vid takarbete. Syftet var att bidra till säkrare arbetsförhållanden för takarbetare och färre fallolyckor.

Genomförande

Projektet genomfördes i samarbete med plåtslageri- och sotarbranschen. I standarden togs exempel med på hur arbetet utförs säkert och vilka säkerhetsanordningar som bör finnas på taket. Riskanalyser av tak och säkerhetsutrustning är en viktig del, likaså när och hur utrustningen ska användas.

Resultat

Projektet har tagit fram en allmän standard för säkerhet vid takarbete som ger takarbetare en tryggare arbetsmiljö. Dokumentet kan ligga till grund för riskanalyser, arbetsmiljöarbete, tillståndsbedömning och planering av takarbete. Risker vid olika typer av takarbete analyseras och standarden tar även upp säkerhetsutrustning (linor, falldämpare, räcken med mera) och när och hur dessa bör användas. Den innehåller en litteraturförteckning med föreskrifter, lagar och böcker inom området. Den sprids bland annat via hemsidor inom branschen och genom kursmaterial.