Inandade nanopartiklar - skillnader i upptag - Underlag för riskbedömning

Sammanfattning

Nanoteknik blir allt vanligare. Avgaser och andra luftföroreningar som innehåller nanopartiklar ökar dödligheten och orsakar sjukdom. Projektet har undersökt hur mycket ultrafina partiklar som lämnar våra lungor och går ut i kroppen samt om den genomsläppligheten påverkas av lungsjukdom. Testerna i projektet visade att mycket mer partiklar läcker ut hos personer med lungsjukdom. Kunskaperna är viktiga för att värdera riskerna med avgaser, brandrök och nanopartiklar.

Projektledare Magnus Svartengren
Organisation Uppsala universitet
Ämnesområde Andningsorganens sjukdomar
Tidsperiod 2013-07-01 - 2018-12-31
Beviljat totalbelopp 2 304 000 kr
Diarienummer 130026

Syfte

Projektet skulle undersöka hur, om och i vilken mängd ultrafina partiklar förflyttas från lungorna till blodet hos försökspersoner med olika genomsläpplighet i lungorna.

Genomförande

Forskarna bakom projektet har tagit fram en metod för att följa nanopartiklarnas väg från lungorna ut i kroppen genom att märka partiklarna med radioaktivitet. Personer med lungsjukdomarna KOL och fibros deltog i studien. De inandades nanopartiklar och följdes sedan genom mätningar med en så kallad gammakamera. Förutom deras genomsläpplighet i lungorna undersökes även lungfunktion, eventuell inflammation med mera.

Resultat

Studier har visat att väldigt lite nanopartiklar normalt tar sig ut i blodet från lungorna. Mycket mer nanopartiklar läckte dock ut från dem som hade lungsjukdomän än från friska personer i denna undersökning. Läckaget kan skada de så kallade alveolerna i lungorna, det vill säga lungblåsorna, och bli en belastning för kroppen. De kunskaperna är användbara för att förstå riskerna med avgaser och brandrök samt för att göra riskbedömningar. Resultaten sprids via vetenskapliga kanaler, men också via en rapport och till personer som utsätts för nanopartiklar och luftföroreningar. Resultat från studien ingår dessutom i en doktorsavhandling.