Allmänläkare - en utrotningshotad yrkeskår?

Sammanfattning

Det är stor läkarbrist inom öppenvården eftersom få vill arbeta som allmänläkare och många övergår till annan verksamhet. Tidigare studier har pekat på att psykosociala faktorer ligger bakom. Att ha få kollegor verkar till exempel bidra. Dessa studier har dock främst gällt landsbygden. Projektet har undersökt orsaker till läkarbristen inom öppenvården med fokus på storstäder. Kunskaperna kan förbättra arbetsmiljön och minska personalomsättningen.
 

Projektledare Ann Fridner
Organisation Stockholms universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2013-07-01 - 2016-12-30
Beviljat totalbelopp 3 500 000 kr
Diarienummer 130017

Syfte

Projektet skulle undersöka arbetsförhållanden för läkare inom öppenvården för att få kunskap om vad i arbetsmiljön och arbetsvillkoren som gör att läkare vill stanna i sitt yrke. Målet var att ta fram förslag på hur allmänläkarnas arbetssituation kan förbättras.

Genomförande

282 fast anställda läkare besvarade en enkät. De svarade på frågor om bland annat hur de upplevde arbetssituationen och om de funderade på att säga upp sig. Enkätsvaren analyserades med statistiska metoder och sedan mer ingående i fokusgrupper med läkare. Genom arbetet i fokusgrupperna tog forskarna fram förslag på hur arbetsvillkoren kan förbättras. Därefter återkopplade forskarna till de anställda och utvärderade effekterna. Statistik från arbetsgivaren om bland annat sjukskrivning och personalomsättning utvärderades också.

Resultat

Kvinnliga läkare upplever mer än manliga att arbetet inkräktar på familjelivet. Manliga läkare upplever mer kontroll över arbetet, kvinnliga mer stress. De flesta som svarade trodde att de skulle vara kvar på sin arbetsplats om fem år. Det som gjorde att läkare ville säga upp sig var bland annat hot och våld samt press på grund av ekonomiska mål. Vakanser på avdelningen var kopplad till psykisk ohälsa hos läkarna. Resultaten sprids bland annat inom sjukvården samt genom konferenser, fokus- och referensgrupper och vetenskapliga tidskrifter.