Kunskaper och strategier för goda arbetsmiljöer vid omställning till biogas som fordonsbränsle

Sammanfattning

Stora satsningar görs från samhällets sida på att ersätta fossila bränslen med förnyelsebara som biogas. Särskilt stora satsningar görs i Skåne som utsetts till pilotlän för produktion, distribution och användning av biogas. Biogasen skapar nya arbetsmiljöer och risker i arbetslivet, bland annat när det gäller avgaser och skadliga mikroorganismer. Projektet skulle förbättra dessa nya arbetsmiljöer och minska riskerna i dem. Det skedde främst genom att ta fram riktlinjer för hur sådana arbetsmiljöer bör se ut.
 

Projektledare Mats Bohgard
Organisation Lunds Tekniska Högskola
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2013-08-01 - 2017-01-31
Beviljat totalbelopp 4 050 000 kr
Diarienummer 120317

Syfte

Projektet skulle undersöka hur arbetsmiljöer bör utformas vid produktion, distribution och användning av biogas. Målet var att på ett tidigt stadium säkerställa att de nya arbetsmiljöerna blir säkra.

Genomförande

Projektet har en nära anknytning till de nya arbetsmiljöerna och forskarna fanns på plats ute i dem. Forskare och praktiker arbetade gemensamt och olika experter knöts till projektet. Forskare och praktiker från de aktuella branscherna kom med synpunkter på de analyser av risker och arbetsmoment som projektet tog fram. Forskare från olika områden (toxikologi, riskhantering, människa-maskininteraktion, mikrobiell exponering med mera) arbetade i projektet tillsammans med arbetsmiljöansvariga ute i verksamheterna.
I ett första skede fokuserade projektet på avfallshantering, senare även biogasanläggningar, reningsverk med mera. Projektet startade med att försöka ta reda på vilka arbeten som påverkas av omställningen till biogas. Därefter gjorde forskarna en kunskapssammanställning av riskerna, kartlade luftföroreningar och analyserade risker för olika arbetsplatser och arbetsmoment. Här använde projektgruppen bland annat arbetsskadestatistik från AFA Försäkring. Slutligen genomfördes fördjupade studier på vissa arbetsplatser.

Resultat

Övergång till biogas innebär inget hinder för en god arbetsmiljö, visar erfarenheterna från projektet. De visar också att sådana arbetsmiljöer bäst utformas i samarbete mellan, forskare, experter och praktiker. Projektet resulterar i unik kunskap om hur arbetsmiljöer bör utformas vid produktion, distribution och användning av biogas. Dessutom ger projektet underlag för fördjupade studier. Projektet ger också kunskaper som kan vara nyttiga för utveckling av kärl för avfallshantering, fordon för insamling av avfall, rötningsanläggningar med mera.
Resultaten sprids via utbildning, exempelvis ingenjörsprogram. De sprids också via vetenskapliga tidskrifter, konferenser, mässor, facktidskrifter med mera. Dessutom överförs resultaten till tillverkare av teknisk utrustning, branschorganisationer och arbetsgivare.