Skelettmetastaserande cancer - en dödlig cellkommunikation

Sammanfattning

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna och ofta dör de drabbade för att cancern spridit sig, i många fall till skelettet. Sådana dottertumörer kan inte förhindras eller botas idag. Projektet har undersökt hur det går till när cancerceller sprider sig till benvävnaden, framför allt hur cancercellerna kommunicerar. Målet är att hitta nya sätt att behandla cancer som sprider sig.
 

Projektledare Emma Persson
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2013-07-01 - 2016-06-30
Beviljat totalbelopp 3 311 000 kr
Diarienummer 120338

Syfte

Projektet skulle studera de så kallade molekylära faktorer som är avgörande för att cancerceller ska kunna sprida sig i kroppen och få fäste i benvävnaden. Det långsiktiga målet är att hitta nya läkemedel och sätt att behandla skelettmetastaser och därmed förbättra livskvaliteten och överlevnaden för patienter med främst prostata-, bröst- och lungcancer.

Genomförande

Forskarna genomförde bland annat studier på biopsimaterial, det vill säga vävnadsprov från cancerpatienter. Dessutom använde de försöksdjur och cellodlingar. TFG, ett protein som hänger samman med en särskild gen, spelar en avgörande roll när cancer utvecklas i kroppen och projektet studerade vilken roll TFG har i utvecklingen av metastaser genom att undersöka tumörceller. Benvävnaden attraherar cancerceller och forskarna tror att det förutsätter en särskild kommunikation, bland annat där metastasceller återvänder till huvudtumören. Hur det går till har de undersökt på benvävnad och tumörceller. Dessutom studerade de om så kallade exosomer (ett slags partiklar som utsöndras av celler och spelar stor roll som budbärare) från tumörceller påverkar benvävnaden.

Resultat

Försöken bekräftar bland annat att TFG spelar en viktig roll när cancer sprider sig till skelettet. De har också gett mer kunskap om vad som sker kommunikationen mellan huvudtumör och dottertumör. Projektet förbättrar möjligheterna att hitta nya sätt att behandla dottertumörer i skelettet, vilket i sin tur kan öka livskvaliteten och överlevnaden hos cancerpatienter. Resultaten sprids bland annat via vetenskapliga artiklar och forskarträffar.