Att berätta eller inte berätta - en studie om dolda funktionshinder i arbetslivet

Sammanfattning

Det kan vara riskabelt att berätta på jobbet om en sjukdom eller ett funktionshinder som inte syns. Karriären kan påverkas, eller så kan man få svårt att behålla sitt jobb. Men att inte berätta för också med sig risker. Kanske behöver man medicinsk hjälp i ett akutläge eller mår sämre av vissa arbetsuppgifter. Projektet undersökte hur personer med osynliga funktionshinder och sjukdomar gör på jobbet och vad som styr deras agerande. Kunskaperna kan hjälpa till att göra arbetslivet mer inkluderande för anställda med funktionshinder.

Projektledare Maria Norstedt
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2013-08-01 - 2016-08-01
Beviljat totalbelopp 1 500 000 kr
Diarienummer 120294

Syfte

Studien skulle undersöka vad som hindrar respektive uppmuntrar anställda att berätta om dolda sjukdomar och funktionshinder som ger nedsatt arbetsförmåga. Den skulle undersöka anställdas erfarenheter av detta samt vilken roll chefer, kollegor och organisationen spelar för funktionshinder och hur de hanteras. 

Genomförande

Så kallad deltagande observation och intervjuer med till viss del förutbestämda frågor gjordes på olika arbetsplatser. Tio djupintervjuer gjordes med anställda som har dolda funktionsnedsättningar och sju intervjuer med personer som i sitt yrke hanterar frågor kring sådana funktionsnedsättningar på arbetsplatsen. Genom att forskaren själv tillbringade tid på dessa arbetsplatser och gjorde så kallad deltagande observation ökade förståelsen av det som kommer fram i intervjuerna. Dessutom kunde processer och förhållningssätt studeras.

Resultat

Personer med dolda funktionshinder upplever att de har en osäker position i arbetslivet. De som intervjuades menade, vilket även de som arbetar med sådana frågor gjorde, att det är graden av nedsatt arbetsförmåga som avgör om man bör vara öppen med sitt funktionshinder eller ej. Få tidigare studier har undersökt dolda funktionshinder och sjukdom i arbetslivet. Med dagens fokus på anställningsbarhet och full delaktighet i arbetslivet är det viktigt att studera vad det innebär att en persons funktionshinder/sjukdom inte syns, när hon eller han har nedsatt arbetsförmåga. Det kan vara avgörande för personens framtida hälsa att inte behöva arbeta med vissa uppgifter. Studien ger kunskap som är viktig både när det gäller rehabilitering och arbetsanpassning.
Resultaten presenteras i bokform samt i vetenskapliga tidskrifter. Dessutom sprids de vid konferenser och i en rapport som går ut till handikappförbunden samt personer vid bland annat Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.