Höga ljudnivåer från leksaker - om ohälsa och åtgärder inom förskolan

Sammanfattning

Den höga ljudnivån på förskolor är ett problem för personal och barn. Många leksaker utgör en risk för hörselproblem. Projektet undersökte vilka leksaker som är mest högljudda. Det visade sig att det snarare var barnens användning av leksakerna än leksakerna i sig som ledde till höga ljud. Forskarna genomförde mätningar av ljudnivåer och enkäter med personalen före och efter att leksaker bytts ut till sådana som ger tystare lek. Utbytena ledde till att ljudnivåerna minskade kraftigt och att personalen blev betydligt mindre störd av höga ljud.
 

Projektledare Fredrik Sjödin
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2013-09-01 - 2015-08-31
Beviljat totalbelopp 1 622 000 kr
Diarienummer 120269

Syfte

Projektet skulle undersöka leksakers inverkan på ljud- och arbetsmiljön inom förskolan.
Syftet var att bidra till en lugnare arbets- och skolmiljö och minimera risker för hörselskador. Målet var en bättre förskolemiljö för både vuxna och barn genom att göra den säkrare och lugnare.

Genomförande

Ett tiotal förskolor delttog i projektet. Baserat på personalens upplevelser och mätningar tog forskarna fram de tio mest högljudda leksakerna på varje skola. Leksaker som leder till högljudd lek och därmed kan innebära risker för hörseln byttes ut mot andra leksaker. Dockvagnar byttes mot bärstolar för dockor, hårda leksaksdjur byttes mot mjuka djur, utklädnadskläder byttes mot sådana som uppmuntrade till lugnare lekar och så vidare. Personalen besvarade enkäter om stress, trötthet, sömn med mera både före och efter utbytet av leksakerna. 

Resultat

Studien ger ett underlag för förebyggande åtgärder. Leksakerna i sig, till exempel sådana som har en inbyggd ljudkälla, visade sig inte vara det stora problemet. Utbytet av leksaker till sådana som ledde till tystare lek mer än halverade den upplevda ljudstörningen för personalen. De minskade ljudnivåerna bekräftades med ljudmätningar. Stress och överengagemang i arbetet hängde ihop med upplevelsen av ljudstörningar. Resultatet sprids bland annat genom den referensgrupp som skapats till projektet, med representanter för fackförbund, arbetsgivare, myndigheter och leksakstillverkare. De sprids också genom rapporter och vetenskaplig publicering.