Insatser för förebyggande av skador och smitta pga. vassa instrument, bl.a. stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården. Etapp 2

Sammanfattning

Svenska Miljöinstitutet IVL har i en tidigare studie undersökt de vanligaste orsakerna till stick- och skärskador för anställda inom sjukvården. Den visade att sticksäkra material och upphandlingskrav för produkter kan minska stick- och skärskadorna. Utbildning av personal var dock den viktigaste åtgärden. Utifrån den tidigare studien har projektet tagit fram åtgärder som förebygger stick- och skärskador inom sjukvården. Information om åtgärderna har spridits till personal inom svensk sjukvård, främst genom webben.

Projektledare Ann-Beth Antonsson Lundberg
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2012-12-01 - 2015-06-30
Beviljat totalbelopp 1 900 000 kr
Diarienummer 120306

Syfte

Projektets skulle utveckla och sammanställa metoder som minskar skär- och stickskador inom sjukvården och sprida dem till chefer och anställda inom sjukvården. Projektet var en del av arbetet med att implementera ett nytt EU-direktiv om hur stick- och skärskador inom sjukvården ska undvikas och skulle ta fram konkreta metoder för detta. Målet var att denna typ av skador ska minska och att svensk sjukvård implementerar det nya EU- direktivet.

Genomförande

Projektet bestod av två delar. I den första tog forskarna fram åtgärder för att minska stick- och skärskador och en plan för hur de åtgärderna ska införas på arbetsplatser. Projektet sammanställde informationen och spred den till arbetsplatser och anställda genom webbsidor. Webbsidorna innehåller bland annat konkreta råd om hur man bäst undviker stickskador, en modul om sticksäkert material och information till arbetsledningen om hur säkrare arbetsmetoder kan införas. Projektet gjorde även instruktionsfilmer om säkra arbetssätt. I projektets andra del utvecklade forskarna webbsidor som ska sprida informationen till bland annat studenter inom vårdyrken och inköpare i landstingen.

Resultat

Projektet ger ökad kunskap om säkra arbetsmetoder och tillgängliggör den genom webbsidor. På sikt kan detta leda till minskade stick- och skärskador inom vården. Projektet har tagit fram ett webbverktyg, Vasst och säkert, med tips råd och rekommendationer om hur man kan undvika stick- och skärskador inom vården. Det nås via Suntarbetsliv.se. Resultaten sprids främst genom den webbplatsen och till arbetsmarknadens parter.