Utveckling av en ny målinriktad behandling för SMARCB1-negativa tumörer

Sammanfattning

En särskild gen, SMARCB1, förhindrar att celler omvandlas till tumörceller. Forskarna bakom projektet har upptäckt att genen spelar roll för cellers motståndskraft mot exempelvis näringsbrist. Många tumörtyper saknar genen. Forskarna har undersökt sambandet mellan avsaknaden av genen, tumörcellers motståndskraft mot stress och läkemedel. En ny effektiv läkemedelkombination hittades.

Projektledare Ulrike Nuber
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2013-01-01 - 2015-12-31
Beviljat totalbelopp 3 564 000 kr
Diarienummer 120261

Syfte

Det finns en medicin som är godkänd mot vissa typer av tumörer och som leder till celldöd hos celler med låga nivåer av SMARCB1 (bortezomib). Projektet skulle undersöka om det läkemedlet kan användas även mot andra slags tumörer som saknar genen. Dessutom skulle studien undersöka hur man kan testa vilka patienter som en sådan behandling är lämplig för.

Genomförande

Provrörstest med celler som saknar SMARCB1 genomfördes i syfte att bevisa att de är särskilt motståndskraftiga mot stress i form av närings- och syrebrist. Test på försöksdjur med bristande immunförsvar som fått transplantation av sådana celler utfördes också för att undersöka bland annat hur läkemedel påverkar överlevnaden hos dessa celler. Studier av tumörvävnad gjordes för att finna fler tumörtyper som saknar den aktuella genen.

Resultat

Projektet hittade en ny effektiv läkemedelskombination mot SMARCB1-negativa tumörer: Bortezomib plus Vorinostat. Utifrån det resultatet föreslår forskargruppen att man utvecklar ett test för att ta reda på vilka patienter som förlorat SMARCB1-funktionen och som den läkemedelskombinationen då lämpar sig för. Det testet kan göras på tumörvävnad. Resultaten sprids via pressmeddelanden, webbplatser, trycksaker, nyhetsbrev, utskick till journalister med mera.