Begravd i papper? Administrationssamhällets konsekvenser för arbetsmiljö och arbetssituation för yrkesgrupper inom den offentliga sektorn

Sammanfattning

Administration tar allt mer av många anställdas arbetstid, inte minst inom offentlig sektor. Organisationer och företag sparar in på assistenter och stödfunktioner och pappersarbete stjäl därmed dyrbar tid från ordinarie arbetsuppgifter. Det kan leda till bland annat ökad stress. Projektet har undersökt konsekvenserna av den ökande administrativa bördan inom offentlig sektor. Forskarna såg bland annat att den administrativa arbetsbördan är betydligt större än vad många tror.

Projektledare Anders Ivarsson Westerberg
Organisation Södertörns högskola
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2013-01-01 - 2015-12-31
Beviljat totalbelopp 1 700 000 kr
Diarienummer 120253

Syfte

Projektets syfte var att ta reda på hur administrationssamhället påverkar arbetsmiljön. Forskarna skulle framförallt undersöka effekten på arbetsmiljön inom offentlig sektor med dess ökande administration samt hur de anställda upplever att de får ägna allt mer av sin arbetstid åt pappersarbete.

Genomförande

Projektet studerade tänkbara konsekvenser av ökande administration när det gäller ineffektivitet, målförskjutning (att man gör fel saker), avprofessionalisering (kompetens som används fel) och stress.
Projektet använde både enkäter och intervjuer. I huvuddelen av projektet skickade forskarna ut enkäter om arbetsmiljö och administration till all personal på elva vårdcentraler i fyra landsting, totalt cirka 400 personer. Mängden administrativt arbete mättes genom de anställdas egen rapportering. Forskarna har även intervjuat personal och observerat arbetet på plats. Hemtjänstpersonal har intervjuats i ett sidoprojekt.

Resultat

Mängden administrativt arbete ökar. Andelen direkt patienttid på vårdcentralerna var mellan 25 och 40 procent. En stor del av den övriga tiden gick åt till administration. Studien visar att tidsåtgången för administration i allmänhet är underskattad. Det fanns ingen direkt koppling mellan administrativa uppgifter och stress, men många sådana uppgifter betraktades som onödiga. Studien ger ökad kunskap om de konsekvenser som en ökande administration får för arbetsmiljön. Dessutom ger intervjuerna en fördjupad förståelse av dessa konsekvenser. Tidigare undersökningar har visat att administrationen ökar, inte minst inom offentlig sektor. Detta är den första större svenska studie som undersöker dess konsekvenser.

Resultaten sprids via radioprogram, dagspress, föreläsningar, seminarier, konferenser, utredningar och vetenskaplig publicering.